تحلیل شبکه روابط سکونتگاه‌های روستایی دهستان جیرده، بخش مرکزی شهرستان شفت

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

پیوندهای روستایی - روستایی و روستایی - شهری شامل جریان‌های مختلفی است که به ساختار فضایی مناطق موجودیت شناخته‌شده‌ای می‌دهد. از همین روی از چند دهه گذشته برنامه‌ریزان به رویکرد شبکه‌ای و تعامل مبنا بین نقاط و موضوعات مختلف توجه کرده‌اند. با‌توجه‌به اهمیت این موضوع هدف پژوهش حاضر تحلیل روابط سکونتگاه‌های روستایی و شهر شفت واقع در دهستان جیرده بخش مرکزی شهرستان شفت با رویکرد تحلیل شبکه است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای دهستان جیرده (تمام روستاهای دهستان) و شهر شفت به تعداد 31 نفر بوده که پرسش‌نامه‌ای ماتریسی به‌منظور سنجش روابط بین آن‌ها اجرا شده است. همچنین ازنظریه و مدل تحلیل شبکه و با استفاده از نرم‌افزار Ucinet و آزمون‌های تراکم، تمرکز، دوسویگی، انتقال‌پذیری، E-I و غیره جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و از انواع گراف‌ها جهت نمایش روابط بهره برده شده است. نتایج نشان می‌دهد که انسجام و همکاری شبکه‌ای اندکی بین روستاهای موردمطالعه در سطح دهستان وجود دارد. میزان پایین شاخص تراکم در سطح شبکه یا دوسویگی نشان می‌دهد که روابط اندک و بیشتر جریان‌ها یک‌سویه و به سمت شهر شفت است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات