تغییرات اقلیمی و کشاورزی در شهرستان نجف‌آباد: ارزیابی تأثیرات و استراتژی‌های سازگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاهفرهنگیان

2 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

بخش کشاورزی به دلیل تعاملات گسترده‌ای که با محیط دارد، بیشترین تأثیر را از تغییرات اقلیمی می‌پذیرد و جوامع روستایی وابسته به فعالیت کشاورزی را با خطرات جدی تهدید می‌کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر کشاورزی و انتخاب راهبردهای سازگاری در شهرستان نجف‌آباد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده‌ها به روش پیمایشی (پرسشنامه) تهیه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کشاورزان شهرستان نجف‌آباد هستند. حجم نمونه 300 نفر کشاورز است که از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسش‌نامه بوده که روایی آن توسط اساتید و صاحب‌نظران تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ (760/0) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با روش‌های آماری و نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان نسبت به افزایش خشکسالی‌ها و کاهش بارش و گرمتر شدن هوا آگاهی دارند. 51 درصد کشاورزان تنوع محصول را به عنوان یکی از راهبرد‌های سازگاری ترجیح می‌دهند. تقریبا 53 درصد کشاورزان معتقدند استفاده از کودها شیمیایی و سموم دفع آفات باعث افزایش ظرفیت سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی می‌شود. 66 درصد کشاورزان سیستم‌های آبیاری پیشرفته را برای مقابله با تغییرات اقلیمی انتخاب کرده‌اند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد متغیرهای جنسیت، آگاهی از تغییرات اقلیمی، اطلاعات دریافت شده از دفاتر خدمات ترویجی و سازگاری با تغییرات اقلیمی نقش مهم و تعیین کننده در تولید محصولات کشاورزی دارند. سه مدل رگرسیونی (تولیدات کشاورزی، بیکاری و کمبود مواد غذایی) تدوین شد که همگی معنی‌دار بودند

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1402