نویسنده = شفیعی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر انگیزه جوانان روستایی برای انتخاب مشاغل کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان گنبد کاووس

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 159-186

سارا مخت؛ اصغر باقری؛ فاطمه شفیعی؛ حسین شعبانعلی فمی