نویسنده = امینی فسخودی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر وضعیت رفتارهای فرهنگی در نواحی روستایی کشور

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 53-82

عباس امینی فسخودی