نویسنده = زنگنه شهرکی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مؤلفه‌های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای پیراشهری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 564-581

ناصح عبدی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ نفیسه مرصوصی؛ شاه‌بختی رستمی