نویسنده = ایمانی جاجرمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی از تجربة ‌‌زیسته و مسائل دهیاران زن(مطالعة ‌‌موردی: استان اصفهان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 769-786

لیلا عرب سرخی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ غلامرضا غفاری