نویسنده = خلج، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل تعیین‌کنندة فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 699-721

علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان؛ سکینه خلج