نویسنده = طهماسبی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر سیاستهای توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فرهاد عزیزپور؛ معصومه امانی؛ اصغر طهماسبی؛ حسن افراخته؛ حسن دارابی