نویسنده = اکبری سامانی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی، مورد مطالعه: استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

سیدعلی بدری؛ محمد رضا رضوانی؛ ناهید اکبری سامانی