کلیدواژه‌ها = روستاهای پیراشهری
مرور نظام مند تحلیل چارچوب یکپارچه مدیریت محلی در روستاهای پیراشهری (سالهای 2010-2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92920

معصومه قربانی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی


تأثیر مؤلفه‌های انسانی بر پراکنش افقی شهر سنندج با تأکید بر اسکان غیررسمی و روستاهای پیراشهری

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 564-581

ناصح عبدی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ نفیسه مرصوصی؛ شاه‌بختی رستمی