الگوی تعیین موفقیت طرح‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی: کاربرد شبکه عصبی چندلایه پرسپترون

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار مؤسسه برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی الگویی برای پیش‌بینی موفقیت یا شکست طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری کشاورزی در مناطق روستایی است. متغیرهای پیش‌بینی‌کننده، عبارت‌اند از مؤلفه‌های محیط سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های پروژه. براساس نوشتارهای تخصصی در این زمینه، شبکه عصبی چندلایه پرسپترون با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا، تکنیک و الگوی نسبتاً مناسبی برای تبیین مسئله به شمار می‌آید. برای ارزیابی کارایی الگو از شاخص میانگین مربعات خطا، منحنی ROC و شاخص صحت پیش‌بینی استفاده شده است. ارزیابی الگو مشخص می‌سازد که شبکه عصبی با 24 نرون در لایه پنهان می‌تواند حدود 5/77 درصد از نمونه‌ها را به‌درستی پیش‌بینی و طبقه‌بندی کند. براساس نتایج به‌دست آمده از داده‌های آزمون شبکه، الگوی ارائه‌شده توان بیشتری برای پیش‌بینی و طبقه‌بندی نمونه‌های ناموفق در مقایسه با نمونه‌های موفق دارد (2/79 درصد در برابر 75 درصد). همچنین در این تحقیق، به منظور ارزیابی قابلیت کاربرد شبکه، 31 نمونه ‌جدید به‌صورت آف‌لاین به شبکه ارائه شدند. نتیجه نشان می‌دهد که الگوی ارائه شده می‌تواند حدود 5/64 درصد از نمونه‌ها را به درستی طبقه‌بندی کند. با الگوی طراحی‌شده می‌توان احتمال شکست یا موفقیت هر یک از طرح‌ها و پروژه‌های جدید را براساس متغیرهای پیش‌بینی‌کننده تخمین زد؛ و می‌توان آن را به همراه دانش تصمیم‌گیرهای متولیان توسعه روستایی و کشاورزی و مدیران مؤسسات مالی و اعتباری، به عنوان ابزاری مناسب برای انتخاب پروژه‌ها و طرح‌های بهینه برای سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات به آنها، به کار گرفت. مراحل مختلف آموزش، آزمون، اعتبارسنجی و کاربرد شبکه و یا اصطلاحاً شبیه‌سازی شبکه- با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام شده است.

کلیدواژه‌ها