شناسایی چالش‌های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده

یکی از عوامل مهمی که باعث عدم‌موفقیت و ماندگارنبودن فعالیت‌های کارآفرینی می‌شود، نارسایی سیستم بازاریابی محصولات است. اهمیت شناسایی ساختار بازار محصولات و بازاریابی آن به‌حدی است که می‌توان آن را هم‌ارزش با تولید محصول دانست. هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه است. این مطالعة کیفی با مشارکت 18 نفر از کارآفرینان کشاورزی شهرستان صورت گرفت. افراد با روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع نمونه‌گیری همگون انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه‌های فردی به‌صورت نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شدند و برای تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل محتوای رابطه‌ای استفاده شد. پس از تحلیل نتایج، سه طبقة اصلی موانع سیاسی، اقتصادی و فنی به‌عنوان چالش‌های مهم بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شناسایی شدند. این طبقه‌ها شامل چالش‌هایی همچون ضعف نظام قیمت‌گذاری، ساختار نامناسب نظام بازار، نامناسب‌بودن سامانة اطلاع‌رسانی بازار، کمبود امکانات زیرساختی، آسیب‌پذیربودن محصولات کشاورزی، کمبود اعتبار و سرمایة کافی، بی‌کیفیتی محصولات، درک‌نکردن مشتری و فقدان مهارت‌‌های بازاریابی کارآفرین است.

کلیدواژه‌ها


رنجبر، هادی، حق‌دوست، علی‌اکبر، صلصالی، مهوش، خوشدل، علیرضا، سلیمانی، محمدعلی، بهرامی، نسیم، 1391، نمونه‌گیریدرپژوهش‌هایکیفی: راهنماییبرایشروع، مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال دهم، شمارة 3، صص. 250-238.
مهدی‌پور، اسماعیل، صدرالاشرافی، مهریار، کرباسی، علیرضا، 1384، بررسیبازاریابیمحصولسیب‌زمینیدرایران، مجلة علمی-پژوهشی علوم کشاورزی سال یازدهم، شمارة 3، صص. 130-121.
Andersson, S. and Tell, J., 2009, The Relationship between the Manager and Growth in Small Firms, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 16, No. 4, PP. 586-598.
Awoyinka, Y.A. 2009, Cassava Marketing: Option for Sustainable Agricultural Development in Nigeria, Journal of Applied Science, Vol. 2 , No. 2, PP. 175-183.
Dew, N., Read, S., Sarasvathy, S.D., and Wiltbank, R., 2009, Effectual versus Predictive Logics in Entrepreneurial Decision-making: Differences between experts and novice, Journal of Business Venturing, Vol. 24. No. 4, PP. 287-309.
Eze, S.O., Onwubuya, E.A., Ezeh, A.N., 2010, Women Marketers’ Perceived Constraints on Selected Agricultural Produce Marketing In Enugu South Area: Challenges of Extension Training for Women Groups in Enugu State, Niger Agro. Sci. J. Trop. Agric., Food, Envir. Exten., Vol. 9, No. 3, PP. 215-222.
Halloran, W.J., 1991, Why Entrepreneurs Fail?, Blue Ridge Summit, PA: Liberty Hall Press.
Longenecker J., Moore C., Petty J., 1999, Small Business Management: An entrepreneurial emphasis, 11th edition, Cincinnati: South-Western College Publishing.
Maul, L., Mayfield, D., 1990. The Entrepreneur’s Road Map to Business Success, California: Saxtons River Publications.
Mitchell, J., 2004, Marketing Research for Entrepreneurs, Jerry@jerryrmitchellandassoc.com, www.jerryrmitchell.com.
Musa, Y.N, Reuben, J., Magaji, I.Y., 2013, Problems Associated with Agricultural Produce Marketing in Nigeria: the experience of milled rice women marketers from southern Taraba State, Nigeria, Journal of Agricultural and Environmental Management, Vol. 2, No. 1, PP. 022-026.
Pandey, M., Sachdev, N., 2013, Problems of Agricultural Marketing Faced by Agripreneurs in India, tmimtjournal.org/Pdf/Poceddings/Track2/Track2_Paper3.pdf.
Rahman, M.F., 2003, Agricultural Marketing System in Bangladesh, Agricultural Marketing, Vol. 45, No. 4, PP. 29-32.
Rana, K.G., Astuti, W., 2003, Agricultural Marketing System in Indonesia, Agricultural Marketing, Vol. 45, No. 4, PP. 35-37.
Singh, H., Manoj, G., Amit, S., 2012, Challenges in Rural & Agriculture Market, International Journal of Business & Management Research, Vol. 2, No. 6, PP. 300-304.
Vadivelu, A., Kiran, B.R., 2013, Problems and Prospects of Agricultural Marketing in India: An overview, International Journal of Agricultural and Food Science, Vol. 3, No. 3, PP. 108-118.
Westerlund, M., Leminen, S., 2011, In Praise of Entrepreneurial Marketing: a study on entrepreneur-led firms, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 10, No. 1, PP. 70-75.
 
 
 
Reference (In Persian):
Mehdipoor, E., Sadrolashrafi, M., Karbasi, A., 2005, Studying Marketing ofPotato Crop at Iran, Journal of Agricultural Sciences, Vol. 11, No. 3, PP. 121-130.
Ranjbar, H., Haghdoost, A., salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M., Bahrami, N., 2012, Sampling in Qualitative Research: A Guide to Starting, Journal of Medical Sciences University, Vol. 10, No. 3, PP. 238-250.