گفتمان‌های مد‌اخله‌ای توسعه د‌ر اجتماعات محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 د‌کترای جامعه‌شناسی توسعه د‌انشکد‌ه علوم اجتماعی د‌انشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی توسعه روستایی، د‌انشکد‌ه علوم اجتماعی د‌انشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با اتخاذ رویکرد پد‌ید‌ار شناختی و با بهره گرفتن از ابزارهای روش تحقیق کیفی، تلاش د‌ارد تجربه زیسته کنشگران محلی از مد‌اخلات توسعه‌ای را تفهیم نماید. بر مبنای اطلاعات به د‌ست آمد‌ه، اجتماع محلی دو گفتمان مد‌اخله توسعه‌ای "همد‌لانه و آمرانه" را تجربه کرد‌ه است و کنشگران محلی نیز د‌ر مواجهه با هر گفتمان مد‌اخله‌ای، راهبرد پذیرند‌گی و طرد‌کنند‌گی را ارائه کرد‌ه‌اند. نتایج نشان می‌د‌هد که د‌ال مرکزی گفتمان مد‌اخله توسعه‌ای همد‌لانه بر تقویت نقش عاملیت‌های محلی د‌ر توسعه، بهبود قابلیت‌های اجتماعی و توزیع عاد‌لانه قد‌رت د‌ر جامعه محلی استوار است و نهاد مد‌اخله‌گر را ملزم به اعمال احتیاط‌هایی می‌د‌اند که مشارکت، نظارت و مد‌یریت اجتماع محلی را د‌ر قالب انجمن‌های محلی و نهاد‌های میانجی بپذیرد. د‌ر حالی که د‌ر گفتمان مد‌اخله توسعه‌ای آمرانه بی‌نیازی د‌ر کسب مشروعیت از جامعه محلی، به رسمیت نشناختن انجمن‌ها و نهاد‌های میانجی بین نهاد مد‌اخله‌گر و جامعه میزبان، کم‌توجهی به جنبه فرهنگی مد‌اخله، گریز از مسئولیت و سرزنش بومیان از جمله عناصر اصلی این گفتمان شناسایی شد‌ه‌اند. د‌ر این رویکرد، ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑــﻪ مصرف‌کنند‌گانی ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ می‌شوند، و نقش عاملیت‌های محلی د‌ر توسعه را به حد‌اقل‌ها تقلیل د‌اد‌ه‌اند. بنابراین استد‌لال مقاله این است که توسعه، عملی مد‌اخله‌گرایانه است و موفقیت یا شکست آن د‌ر گرو چگونگی مد‌اخله و ایفای نقش بازیگران توسعه است. از این‌روی ایجاد نهاد‌های میانجی بین مرد‌م محلی و نهاد‌های مد‌اخله‌گر توسعه از جمله عناصر مهم د‌ر پیوند و حل تعارضات حوزه مد‌اخله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Anbari, Mousa, Yousefvand, Saman (2017) Methodological Criticism of Local Communities Development Studies, Journal of Anthropology, Volume 13, Number 23, Autumn and Winter, p. 160-193.
Bramwell, B. (2011). Governance, the state and sustainable tourism: A political economy approach. Journal of sustainable Tourism, 19(4), 459–477.
Bramwell. B. (2006). ACTORS, POWER, AND DISCOURSES OF GROWTH LIMITS. Annals of Tourism Research, Vol. 33, No. 4, pp. 957–978
Campbell. L. (1999). Ecotourism in rural developing communities. Annals of Tourism Research, Vol. 26, No. 3, pp. 534±553, PII: S0160-7383(99)00005-5.
Cooper, C., Scott, N., & Baggio, R. (2009). Network position and perceptions of destination stakeholder importance. An International Journal of, Tourism and Hospitality Research, 20(1), 33–45.
De Kadt,.T. (1988). Tourism: passport to Development? 2nd end. Oxford, Oxford University press.
Dewi. C, Barclay. L,Wilson. S & Passey. C (2016). An asset-based intervention with Tuberculosis groups in rural Indonesia villages: overview and lessons learned. Community Development Journal., doi:10.1093/cdj/bsw037.
Duim, V., and  Caalders. J (2002) . Biodiversity and Tourism Impacts and Interventions. Annals of Tourism Research, Vol. 29, No. 3, pp. 743–761,
Fennell, D. (1999). Ecotourism: An Introduction. London, Routledge.
Fox, J. (1995) Governance and rural development in Mexico: State intervention and public accountability, The Journal of Development Studies, 32:1, 1-30, DOI: 10.1080/00220389508422399.
Funder, M. Mweemba. C. & Nyambe. I. (2017): The Politics of Climate Change Adaptation in Development: Authority, Resource Control and State Intervention in Rural Zambia, The Journal of development Studies, DOI: 10.1080/00220388.2016.1277021.
Hettne, B. (1995) Development Theory and the Three Worlds, 2nd edition, Harlow: Longman.
Hettne, B. (1996) ‘Ethnicity and development: an elusive relationship’, in D. Dwyer and D. Drakakis-Smith (eds) Ethnicity and Development: Geographical Perspectives, London: John Wiley and Sons Ltd, pp. 16–44.
Kontinen, T. (eds.) (2004) Development Intervention: Actor and Activity Perspectives. Helsinki: Centre for Activity Theory and Development Work Research, and Institute for Development Studies 15
Koponen. J. (2004) Development intervention and development studies. Kontinen, T. (eds.) (2004) Development Intervention: Actor and Activity Perspectives. Helsinki: Centre for Activity Theory and Development Work Research, and Institute for Development Studies 15.
Lemay, M., Nuenninghoff, S., Rogers, C., Velasco, M., Banerjee, O., Schueler, K., & Chavez, E. (2015). Belize-Sustainable Tourism Program II BL-L1020 proposal for operational development. Washington DC: IDB.
Lewis. B. (2016) Is Central Government Intervention Bad for Local Outcomes? Mixed Messages from Indonesia, The Journal of Development Studies, 52:2, 300-313, DOI: 10.1080/00220388.2015.1068293.
Long, N. (2003). ‘An Actor-oriented Approach to Development Intervention’, in Rural Life Improvement in Asia. Edited by Asian Productivity Organisation.Tokyo.
Mason, P. (2003). Tourism impact, planning and management, London, Routledge.
McLeroy, K. R., Norton, B. L., Kegler,M. C. et al. (2003) Community-based interventions, American Journal of Public Health, 93 (4), 529–533.
Moscardo, G.( 2011). “Exploring Social Representations of Tourism Planning: Issues for Governance.” Journal of Sustainable Tourism 19 (4–5): 423–36.
Narayan, D. Chambers, R. Shah, M. Petesch, P.  (2000). Crying out for change: Voice of the poor. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, N.Y. 10016.
Nunkoo, R. (2015). Tourism development and trust in local government. Tourism Management, 46(2), 623–634.
Nunkoo, R., & Ramkissoon, H. (2012). Power, trust, social exchange and community support. Annals of Tourism Research, 39(2), 997–1023.
Pattison. J. (2008) Legitimacy and Humanitarian Intervention: Who Should Intervene?, The International Journal of Human Rights, 12:3, 395-413, DOI: 10.1080/13642980802069658 To link to this article: http://dx.doi.
Rahnema, Majid. And V. Bawtree (1997), “The Postdevelopment Reader”. London: Zed Books.
Rosato. M (2014). A framework and methodology for differentiating community intervention forms in global health. Community Development Journal. doi:10.1093/cdj/bsu041.  244-264.
Rothman, J., et al. (eds.) (2001). Strategies of intervention. New York: Thomson Woodswoth Publishers.
Staven hagen, R. (1986) ‘Ethnodevelopment: a neglected dimension in development thinking’, in R. Anthorpe and A. Kráhl (eds) Development Studies: Critique and Renewal, Leiden: E.J. Brill, pp. 71–94.
Waligo. V, Clarke. J, Hawkins. R (2015). Embedding stakeholders in sustainable tourism strategies. Annals of Tourism Research 55, 90–93
Willis, K (2011). Theories and Practices of Development. London: Routledge.
Zuo. B. Gursoy. D. Wall. G. (2017). Residents’ support for red tourism in China: The moderating effect of central government. Annals of Tourism Research 64 (2017) 51–63.