راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در رفتار مصرف خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان خواف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

اخلاق سبز به بایدها و نباید‌های اعمال انسانی در مواجهه با محیط‌زیست می‌پردازد، تقویت اخلاق سبز منجر به بروز رفتار سالم در مصرف می‌گردد و امکان استفاده نسل‌های آتی از محیط‌زیست و منابع طبیعی را فراهم می‌سازد. مطالعه‌ حاضر در پی ارائه راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در ارتباط با رفتار مصرف خانوارهای روستایی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه‌ای است. واحد تحلیل مطلعین محلی در بخش مرکزی شهرستان خواف است. در این مطالعه از دو ابزار در برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک استفاده شد. بر اساس مطالعات میدانی و اسنادی، تعداد 18 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و 12 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگنا پیش‌روی اخلاق سبز خانوارهای روستایی در ارتباط با رفتار مصرف شناسایی گردید و نظرات 75 نفر از مطلعین محلی در قالب پرسشنامه سؤال شد. در ماتریس SWOT با توجه به امتیاز نهایی در 2.64=IFE و در 2.86=EFE، به منظور تقویت اخلاق سبز در ارتباط با الگوی مصرف خانوارهای روستایی، راهبردهای تهاجمی(حداکثر–حداکثر) بهینه شناخته شد. در ادامه راهبردهای مطلوب به کمک ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، اولویت‌بندی گردید. در این ماتریس مهم‌ترین راهبرد «حمایت گسترده مالی و فنی از دانش بومی در زمینه مصرف به دلیل همسویی با اخلاق سبز»، با امتیاز 1.045 شناسایی گردید. باتوجه به اینکه راه‌حل واقعی مشکلات محیط‌زیست باید انسان و رفتارهای انسانی را شامل شود، ضروری است، مدیران جهت اصلاح رابطه انسان با محیط‌زیست، در پی حمایت از دانش بومی در زمینه‌های مختلف من‌جمله مصرف باشند، چرا که با الگوهای منطبق با پایداری سازگار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abaidoo, S. (1997). Human-nature interaction and the modern agricultural regime: agricultural practices and environmental ethics (Doctoral dissertation). Thesis in print: Published.
Abedi Sarvestani, A. (2008). Explain the theory of environmental ethics and professor of Shiraz University students with theory and practices, Department of Agricultural Extension and Education, University of Shiraz, Unpublished PhD thesis.
Abedi Sarvestani, A., Shahvali, M. (2009). Role of Agricultural Extension Farmers in the promotion of environmental ethics. Journal of Ethics in Science and Technology, 4(1-2), 130- 120. Journal article online: (free on the Web), Persian article.
Abedi Sarvestani, A., Shahvali, M., Mohagheghdamad, S.M. (2007). Nature and views of environmental ethics with emphasis on Islamic perspective. Journal of Ethics in Science and Technology, 2(1-2), Journal article online: (free on the Web), Persian article.
Adhami, A., Akbarzade, A., (2011). Cultural factors affecting the environmental review of Tehran (Case Study: Tehran zones 18 and 5). Journal of Sociology Youth Studies, 1(1), 137- 62z Journal article online: (free on the Web), Persian article.
Azkia, M., Emani, A. (2008). Sustainable Rural Development, Etelaat publication, Tehran, Book: Single author.
Benson, j. (2003). Environmental ethics: Preparations and articles, translated by AbdulWahab Zadeh, Mashhad, publishing (SID), Book: Single author.
Bidhendi, M., Shiravand, M. (2010). Environmental ethics in transcendental philosophy, Medical Ethics Journal, 4(11), 133 108, Journal article online: (free on the Web), Persian article.
Durning, A. T. (1992). How much is enough? The consumer society and the future of the earth. WW Norton & Company. Translate by: Abdulhosein Wahhabzadeh, Mashhad, Iranian academic center for education, culture and research, Mashhad, Book: Single author.
Ebrahimzadeh, E., Agassizadeh, E. (2006), Analysis of factors affecting the development of tourism in the coastal zone of Chabahar model Strategic SWOT, Journal of Urban Regional Studies and Research, 1(2), 107-128, Journal article online: (free on the Web), Persian article
Falsolyman, M., Sadeghi, H. (2013), South Khorasan province's agricultural sector analysis capabilities for sustainable development, using SWOT, Journal of Geography and Development, spring (30) Journal, 11(30), 139-156: (free on the Web), Persian article.
Farahanifard, S. (2009). Reforming consumption patterns and the environment, Journal Management system, 9(34), 123-97. (Free on the Web), Persian article.
Hawkins, D. I., Best, R. J., & Coney, K. A. (2010). Consumer behavior. Implications for marketing strategy, 5. Translated Rosta and Bathayy, Institute for Humanities and Cultural Studies, Sargl publishing. Book: 3 authors.
Jome-Pour, M. (2014). Localization in the field of rural development and the role of indigenous knowledge in its process, Iranian indigenous knowledge, 1 (2), pp. 79-50. Journal article online, (free on the Web).
Kaiser, F. G. (2006). A moral extension of the theory of planned behavior: Norms and anticipated feelings of regret in conservationism. Personality and Individual Differences, 41(1), 71-81. Journal article online, DOI: 10.1016/j.paid.2005.11.028
Kajbaf, M., Sheikhdarani, h., Abedi, M. (2009). Review the effectiveness of the prevention of abusive relationships over secondary Mvzln attitude, Journal of Teaching and Learning, University of Shiraz, 2(1), 115. 101-115, (free on the Web), Persian article.
Kavandi, S. (2012). Environmental ethics. Necessary for human life, Suhrawardi's third national conference on the subject of Applied Ethics, University of Zanjan, Paper in conference proceedings online: Electronic database.
Khalighi, N., Chakoshi, b., Kia, M. (2006). Investigating the Role of Indigenous Knowledge, Immigration and Ownership in Participation of Villagers in Optimal Utilization of Rangelands (Chakand Watershed - Birjand County), Iranian Journal of Natural Recourses, 59 (3), pp. 752-741. Journal article online, (free on the Web).
Khoei, R. (2014). Analysis the status of environmental knowledge and marketing green shopping behavior of consumers in Mazandaran province. National Conference on Green Economy, University of Mazandaran, 1-10, Paper in conference proceedings online: Electronic database
Khoshfar, GH. Salehi, S., Vesal, Z., ans AbbasZadeh, M. (2015), Social factors affecting environmental awareness villagers Case Study: Rural Jagharq city Binalud, Rural Studies, 6(1), 158- 137, Journal article online: (free on the Web), Persian article.
Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro-Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products. Journal of consumer marketing, 18(6), 503-520.
Mason, J. K., & Laurie, G. T. (2006). Mason & McCall Smith's Law and Medical Ethics 7'" edition. Oxford: Oxford University Press.
Moharamnejad, N. (2003). Environmental Management, Tehran, the Environmental Protection Agency, Book: Single author.
Moradi, F., (2011), A comprehensive look at strategic management, history, models, tools, schools, approaches and concepts and terminology and common terms, Industrial Management Institute, Tehran. Book: Single author.
Parsa, M. (2004). The new field of psychology, the Institute Publications Besat, Tehran, Book: Single author.
Peattie, K. (2010). Green consumption: behavior and norms. Annual review of environment and resources, Cardiff University, Cardiff, Wales CF10 3AT, United Kingdom, 35, 195-228. Journal article online, (free on the Web), DOI: 10.1146/annurev-environ-032609-094328.
Peter, J. P., Olson, J. C., & Grunert, K. G. (1999). Consumer behavior and marketing strategy (pp. 122-123). London: McGraw-Hill. Book: 3 authors.
Pojman LP (2001). On the ethics and environmental concerns. In: Pojman LP, Editor. Environmental Ethics: Readings in Theory and Application. Thompson and Learning, London. pp: 75- 76.
Sadeghloo, T., Azizi Demirchilo, E. (2015). Assessing the Influence of Indigenous Knowledge on Sustainability of Agricultural Development Case Study: Villages of Gugtapeh Village in Bileshavar, Journal of Rural Research, 6(2), pp. 389-410. Journal article online, (free on the Web).
Shakibazadeh, E. (2007). Production and influence of mass media messages, Journal of Research Communication, 12(49), Persian article
Soleimani, M., Bouzarjomehri, J., Javan, J. and Anabestani, A., (2015). Influencing factors of instability in rural settlement in Iran, Journal of Research and Rural Planning, 4 (3), 21-38, Journal article online: (free on the Web), Persian article.
Solomon, R. C. (1995). A passion for justice: Emotions and the origins of the social contract. Rowman & Littlefield, Book: One Auther.
Solyman Puoromran, M., (2014). The impact of environmental ethics education in behavior and attitudes Environmental Protection, Energy and Environment Conference in Iran, the International Institute for Research and Education, Shiraz, Paper in conference proceedings online: Electronic database.
Statistical Center of Iran, (2011) General Population and Housing Census.
Stone, k. (2007). Bioethics, translated by Mohammad Hassan Mohammadi, Mozafar. Printing, Andisheh bashgah, Book: Single author.
Vazin, N., Rokn al-Din Eftekhari, A. (2012), The Role of Indigenous Knowledge in Conservation of Water and Soil Resources from the Point of View of the Rural Population: A Case Study of Rostam's Koresh District, Khalkhal County, Village and Development, 15 (4), pp. 114-91. Journal article online, (free on the Web).
Ziaee Bigdeli, M. (1996). Public International Law, Ganj Danesh Publications, Tehran, Iran, Book: Single author.