شناسایی و طراحی مدل عناصر آمیخته بازاریابی در ارتقای جایگاه گردشگری روستایی با رویکرد آینده‌پژوهی (مورد مطالعه شهرستان بابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

برای دستیابی به یک بازاریابی گردشگری موفق، لازم است برنامه‌ریزان گردشگری درک بهتری از راهبردهای بازاریابی داشته و به دنبال استراتژی‌های کارآمدتر بازاریابی باشند. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن شناسایی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری روستایی در شهرستان بابل، مدل توسعه آن با رویکرد آینده‌پژوهی طراحی گردد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها مبتنی بر روش‌های اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، فعالان عرصه گردشگری و مسئولان محلی می‌باشند که از میان فعالان گردشگری محلی تعداد 223 نفر و از میان مسئولان تعداد 10 نفر به صورت همه‌ شماری انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و ابزار میدانی آن پرسشنامه بود. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار ISM برای طراحی مدل اولیه و از نرم‌افزار LISREL برای آزمون مدل اولیه، و در نهایت برای طراحی سناریوی آینده‌پژوهی عناصر بازاریابی از نرم‌افزار Mic‌Mac استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مسئولان محلی، عناصر «ترویج» و «برنامه‌ریزی» بیشترین تأثیر مستقیم را در موفقیت بازاریابی گردشگری روستایی خواهند داشت. عنصر «برنامه‌ریزی» بیشترین تأثیر را نیز از سایر عناصر مورد مطالعه می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Achach, A; Hamidi, N; Babaei Hemmati, R (2014) Development of Tourism Economy Based on the Pattern of Marketing Mix (Case Study: Qazvin), Journal of Urban Economics and Management, Vol. 6, Spring 2014, pp. 53-37.
Al Muala, A., & Al Qurneh, M. (2012). Assessing the relationship between marketing mix and loyalty through tourists satisfaction in Jordan curative tourism. American Academic & Scholarly Research, Journal, 4(2), 1.
Ashcroft, Linda (2010) Marketing strategies for visibility, Journal of Librarianship and Information Science, 42(2).89-96.
Barghi, H., Kazemi, Z., Suri, F., Msaybi, S. (2012).[ Evaluation and ranking of effective factors in marketing of rural tourism with marketing mix (7p), Case Study: Amol, Babol, Babolsar and Sari (Persian)], Geography and Regional Planning, 2 (6), 26- 15.
Brown, Keith, G. (2009),"Island Tourism Marketing Music and Culture", International Journal of Culture Tourism and Hospitality, 3 (1), 25-32.
Cultural Heritage, Handicraft and Tourism Organization of Mazandaran , 2016
Glenane-Antoniadis, A; Whitwell, G; Simon ,J; menguc, B; Menguc, B(2003) Extending the Vision of Social marketing through social Capital Theory: Marketing in the Context of Intricate Exchange and Market Failure, Marke theory, Volum 3(3): 323- 343.
Genning, G. (2001), Tourism Research, John Wiley and Sons Australia Ltd.
Gilmore, A, Carson, D and Odwyer (2009) Innovatiative marketing in SMEs, European Journal of Marketing , 43 (1/2).46-61.
Hesam, M., Cheraghi, M., Akbari, Z., & Rohban, S. (2017). [Evaluation and Prioritize of Marketing Mix Components Influence the Development of Rural Tourism (Case Study: Villages of Foman County) (Persian)]. Journal of Rural Research, 8(3), 470-487.
Hudson, S. (2005): Marketing for Tourism & Hospitality, Nelson & Division of Thomson Canada limited.
Islam. Md. Shariful & Islam, Md. Nazmul (2009). Marketing of library and information products and services, A theoretical analysis, Business Information Review, 26(2).123-132.
Kamau, F., Waweru, F. K., Lewa, P., & Misiko, A. J. (2015). The effects of the marketing mix on choice of tourist accommodation by domestic tourists in Kenya. International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics, 2(2), 25-34.
Kannan, S., (2009), tourism marketing: a services marketing perspective, MPRA, No 14031.
Karami Benamaran, Z. Khosravi Pour, B. Ghanin, M., Brothers, M. (2014). [Identifying the Factors Affecting the Formation of Small and Medium Enterprises with Rural Tourism Focus: A Case Study of Tehran County(Persian)], Rural Researches, 5(4). 737-758.
Ketabi, S. Ansari, M.A. , Naseri Taheri, M. (2005). [Selection of a suitable marketing mix using the AHP technique with marketing planning planning approach(Persian)]; Journal of Administrative Sciences and Economics of Isfahan University, No. 1. 93-79.
Kontis, A.-P., & Lagos, D. (2015). Factor framework for the evaluation of multichannel marketing mixes in 5* city hotels. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175, 408–14. doi: 10.1016/j.sbspro. 2015.01.1217.
Kumar Dhiman, A., & Sharma, H., (2009), Services marketing mix in library & information centers. ICAL, advocacy & marketing, pp 456-460.
Laimer., Peter and Juergen, Weiss (2009), "Porolio Analysis as a Strategic Tool for Tourism Policy", Tourism Review, 64(1), 17-31.
Magatef, S.G (2015) The Impact of Tourism Marketing Mix Elements on the Satisfaction of Inbound Tourists to Jordan, International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No. 7; July 2015.
Masarrat, G.(2012), Tourist's Satisfaction towards Tourism Products and Market: A Case Study of Uttaranchal, International Journal of Business & Information Technology, Vol 2, No 2, pp 16-25.
Middleton, V., Fyall, A., & Morgan, M.,(2009), Marketing in travel and tourism(4rd edd). Biritish library cataloging – in – publication data.
Pato, L., Kastenholz, E. (2017) "Marketing of rural tourism – a study based on rural tourism lodgings in Portugal", Journal of Place Management and Development, Vol. 10 Issue: 2, pp.121-139, https://doi.org/10.1108/JPMD-06-2016-0037.
Phitthayaphinant ,P., & Nissapa,A.,(2011), Consumersu Satisfaction on Marketing Mix of Biodiesel in Southern Thailand: A Case Study in Songkhla, Krabi, and Trang Provinces. Kasetsart J. ,(Soc. Sci), No 32, pp 115-124.
Rezvani, M.R. (2008) [Development of Sustainable Rural Tourism(Persian)], Tehran University Press, First Edition, Tehran.
Ryan, T., Mottiar, Z. and Quinn, B. (2012), “The dynamic role of entrepreneurs in destination development”, Tourism Planning & Development, Vol. 9 No. 2, pp. 119-131.
Salman, D; Tawflk, Y; Samy, M; Artal-Tur,A(2017) A new marketing mix model to rescue the hospitality industry: Evidence from Egypt after the Arab Spring, Future BusinessJournal,3(1).47–69 A, www.elsevier.com/locate/fbj.
Saxena, G. and Ilbery, B. (2010), “Developing integrated rural tourism: actor practices in the English/ Welsh border”, Journal of Rural Studies, Vol. 26 No. 3, pp. 260-271.
Sharpley, Julia and Richard (2001), Rural Tourism, Translation by Mansishi Zadeh,R.A and Nasirzadeh,F., First Edition, Tehran. Monshi Publication.
Sheikhi, D., & Pazoki, M. (2017). [Assessing and Prioritizing the Factors Affecting Rural Tourism Marketing Using the Marketing Mix Model (A Case Study: Jozan District, Malayer Township) (Persian)]. Journal of Rural Research, 8(3), 488-501.
Tahmasebi, A., Roshanian, S (2017) The Effect of Mixed Marketing Factors on Choosing Tourism Destinations in Baneh, Tourism and Development, Vol 6. Num 10, Spring, 1-21.
Thackeray, R., & McCormack Brown, K. R. (2010). Creating successful price and placement strategies for social marketing. Health promotion practice, 11(2), 166-168.
Xinyan, Z; Haiyan, S; George, Q.H (2009) Tourism supply chain management: A new research agenda, Volume 30, Issue 3, June 2009, pp.345- 358.