شناسایی و تحلیل انواع ریسک های مرتبط با کشت زعفران (مطالعه موردی:استان‌کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل منابع ریسک کشت زعفران در استان کرمانشاه به صورت کمی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش زعفران کاران استان کرمانشاه به تعداد114 نفر بودند که به صورت تمام شماری از آنها اطلاعات گردآوری شد. ابزار پژوهش پرسش نامه‌ی محقق ساخته دو قسمتی، شامل ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای بهره برداران و گویه‌هایی جهت سنجش ریسک بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظرسنجی و فرمول‌های مرتبط استفاده شد. نتایج تحلیل خوشه ای چند میانگینی نشان داد که اکثر زعفران کاران ریسک تولید، قیمت و مالی را کم و ریسک نهادی و انسانی را متوسط و بالا بیان نمودند. از نظر زعفران کاران مهم‌ترین ریسک‌های تولید(عرضه نشدن به موقع نهاده‌ها بخصوص بنه‌های زعفران، وجود حیوانات و جوندگان و عدم شناخت سموم مختلف جهت مبارزه با علف‌های هرز)؛ ریسک انسانی (کمبود نیروی در دسترس برای برداشت زعفران، بیماری و مهاجرت افراد جوان خانواده و سرقت محصول و ادوات کشاورزی)؛ ریسک بازار(تضمین فروش، عدم وجود تجهیزات و امکانات بسته‌بندی و فروش فله ای محصول و قیمت گذاری سلیقه‌ای)؛ ریسک‌های مالی(دسترسی نداشتن به تسهیلات بانکی، عدم وجود نقدینگی کمبود سرمایه و فاصله زمانی کوتاه بین دریافت و بازپرداخت وام) و ریسک‌های نهادی(فقدان حمایت و کمک دولت در فروش و بازاریابی زعفران با قیمت مناسب، عدم وجود پوشش بیمه‌ای ‌توسط دولت، عدم وجود شبکه ارتباطی بین زعفرانکاران در سطح محلی و منطقه‌ای) می‌باشند که لازم است به منظور توسعه کشت زعفران تلاش در جهت مرتفع ساختن ریسک‌های مربوطه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 17 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1398