شناسایی و تحلیل انواع ریسک‌های مرتبط با کشت زعفران (موردمطالعه: استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل منابع ریسک کشت زعفران در استان کرمانشاه با روش کمی انجام شد. جامعه آماری پژوهش زعفران کاران استان کرمانشاه به تعداد114 نفر بودند که به‌صورت تمام شماری از آن‌ها اطلاعات گردآوری شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته دو قسمتی، شامل ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای بهره‌برداران و گویه‌هایی جهت سنجش ریسک بوده است. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نظرسنجی و فرمول‌های مرتبط استفاده شد. از نظر زعفران کاران مهم‌ترین ریسک‌های تولید(عرضه نشدن به‌موقع نهاده‌ها بخصوص بنه‌های زعفران، وجود حیوانات و جوندگان و عدم شناخت سموم مختلف جهت مبارزه با علف‌های هرز)؛ ریسک انسانی (کمبود نیروی انسانی در دسترس برای برداشت زعفران، بیماری و مهاجرت افراد جوان خانواده و سرقت محصول و ادوات کشاورزی)؛ ریسک بازار(تضمین فروش، عدم وجود تجهیزات و امکانات بسته‌بندی و فروش فله‌ای محصول و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای)؛ ریسک‌های مالی(دسترسی نداشتن به تسهیلات بانکی، عدم وجود نقدینگی کمبود سرمایه و فاصله زمانی کوتاه بین دریافت و بازپرداخت وام) و ریسک‌های نهادی(فقدان حمایت و کمک دولت در فروش و بازاریابی زعفران با قیمت مناسب، عدم وجود پوشش بیمه‌ای ‌توسط دولت، عدم وجود شبکه ارتباطی بین زعفران‌کاران در سطح محلی و منطقه‌ای) هستند که لازم است به‌منظور توسعه کشت زعفران تلاش در جهت رفع ریسک‌های مربوطه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


Anderson, J. R. (2001). Risk management in rural development a review. The World Bank rural development family, rural development Strategy Background pp.4-14.
Anton, J. Kimura, S and Martini. R. (2011). Risk Management in Agriculture in Canada, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 40, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5kgj0d6189wg-en.
Bahrami, A. Agahi, H. (2007). Risk management in agricultural farms. Green Earth Journal.No4 (39). pp.32-36.
Balat, M., & Balat, H. (2009). Recent trends in global production and utilization of bio-ethanol fuel. Applied energy, 86(11), pp. 2273-2282.
Bitsch,V., Abate.kassa, G., Harsh, S.B., & Mugera, A. (2006). Human resource management risks:sources and control strategies based on dairy farmer focus groups. Journal of Agricultural and Applied Economics, 38 (1) .pp, 123-136.
Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2015). Economic time series database and the national accounts.
Ebrahimi, H. (2008). Saffron monopoly. Iran's economy.NO, 41. Pp. 73-76.
Figle, Sh., Barry P.J., & Wall, A. (2012). Assessing farmer attitudes toward risk using the "closing in" method. Journal of Agricultural and Resource Economics, 26(1):248-260.
Gan, L., Yin, Z., & Tan, J. (2016). Financial Risks of Rural Households. In Report on the Development of Household Finance in Rural China (2014). Pp. 107-116.
Ganjali, A., Pour Ramezani Harati, M., Keykhaei, M., Mehdipur, B. (2015). Investigating the challenges on the path of the development of medicinal. The second National Conference on the challenges and strategies for development. Kahnuj, Islamic Azad University of kahnuj.
George, F., & Wesley, N. (1995). Sources of and responses to risk:Factor Analyses of large- scale cornbelt Farmers. Staff paper. NO.17-95.West lafayette,in:purdue university.Department of Agricultural Economics.
Ghamarnia, H., & Soultani, N. (2016). Cultivable Area Zoning of Saffron in Kermanshah Province: An Option for Crop Pattern Change to Cope Water Scarcity using GIS (To replace high water use plants). Land Management. 4. 1-11.
Heifner, R., Coble, K., Perry, J, & Somwaru, A. (1999). Managing risk in farming: concepts, research, and analysis. J. L. Harwood (Ed.). US Department of Agriculture, Economic Research Service.
Just, R. E., & Pope, R. D. (Eds.). (2013). A comprehensive assessment of the role of risk in US agriculture (Vol. 23). Springer Science & Business Media.
Kahan, D. (2013). Managing risk in farming. FAO.
Kalantai, K.H. (2003). Data analysis and analysis in socio- economic research using spss software.publishers sharif.
Miller, A. Dobbins, C. Pritchett, J. Boehlje, M. Ehmke, C. (2004). Risk Management for Farmers, Staff Paper 04-11, Department of Agricultural Economics, Purdue University, 1-27.
Mohtashami, T., Karbasi, A., Gharibi, B. Z. D. (2016). Economic analysis of production and technical performance to compare small and large fields of Saffron in the Razavi Khorasan Province. Agriculture and technology, saffron. V0l.6 (5). pp. 616-634.
National document for herbal medicine and traditional medicine (2013). Strategic staff council implementation of the comprehensive scientific plan. Accessible: http://ms.farhangoelm.ir/legislation-.Bank /2 314.
Nejatianpour, E., Ghodoosi, M., Hasan pour, J. (2018). Application of Risk Profile in Saffron Risk Management. Saffron agronomy and technology.6 (4). PP .513-529.
Roapi, P.P. (2010). Production risk and adoption of irrigation technology: evidence from small-scale farmers in Chile. Latin American Economic Review, 25(1), 2.
Salami, H., Tahami pour, M. (2015). Determining Factors Affecting Price Risk of Corn in Iran. Journal: ETESAD-E KESHAVARZI VA TOWSE’E, 23(89); Pp 95 – 114.
Senger, I., Borges, J. A. R., & Machado, J. A. D. (2017). Using the theory of planned behavior to understand the intention of small farmers in diversifying their agricultural production. Journal of Rural Studies, 49, 32-40.
Soltani, A. (2019). The process of the development of the cultivation of Saffron in Kermanshah Province. Kermanshah Province agricultural site.
Sulewski O., and Kloczko-Gajewska A. (2014). Farmers' risk perception, risk aversion and strategies to cope with production risk: An empirical study from Poland. Studies in Agricultural Economics, 116: 140-147.
Székely, Cs., & Pálinkás, P. (2008). Kockázatkezelés az európai mezőgazdasági vállalkozásokban [Risk management in European agricultural enterprises], “Agrofórum”,
Tahami pour, M., Varahrami, V., Ghavidel, V. (2019). Measuring Pistachio price risk and determining effective factors on it in the main producer provinces. Agricultural Economics Research, 11(41), 237-262.
Ulah, R., Shivakoti, G. P., Zulfiqar, F., & Kamran, M. A. (2016). Farm risks and uncertainties Sources, impacts and management. Outlook on Agriculture, 45(3), 199-205.
Yaghoubi, A., Chizari, M., Feli, S., Pezeshki Rad, GH. (2010). Factors influencing risk management among the farmers of the rain fed wheat: Tafresh region case study Iranian Agricultural Extension And Education Journal. Vole 6, N (1); Pp.91 – 102.
Yavari, N., Zarafshani, K. (2017). Factors influencing the adoption of saffron in Songhor and Sahne counties in Kermanshah Province. Saffron Research.Spring-summer2017, Vol 5, No (1); Pp.111 -123.