روستا دَرِ- قدرت و دَر- قدرت؛ دیرینه‌شناسی روابط شهر و روستا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

روستاها با تولید و انتقال قدرت به شهرها و شهرها با مصرف و اِعمال قدرت به روستاها، روابط پیچیده و طولانی در طول زمان داشته‌اند. درک این روابط نیازمند مطالعه روند اثرگذاری نیروهای تولیدکننده و مصرف‌کننده قدرت است. لذا در این مطالعه از روش کیفی دیرینه‌شناسی فوکو استفاده شد. بر این اساس روابط قدرت بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دوره‌های چهارگانه‌ی: قبل از صفویه، صفویه تا مشروطه، مشروطه تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و بعد از آن تقسیم شدند. طبق یافته‌ها در مراحل اولیه، روابط روستا با شهر به شکل انتقال مالیات و تأمین سرباز بوده اما به مرور زمان و با مداخله عوامل مختلف داخلی-پیدایش نفت، اصلاحات ارضی - و خارجی-تجارت بین‌المللی، دگردیسی در شکل انتقال قدرت به وجود آمد و با ورود دولت و برقراری روابط سرمایه‌داری در روستاها و ورود کالاهای تجملی، باعث تهی شدن روستاها از قدرت گردید. بنابراین شهرها به‌عنوان پایگاه قدرت از زمان پیدایش همواره عاملی در جهت تضعیف قدرت روستاها بوده‌اند و در این مسیر از شگردهای متعددی بهره گرفته‌اند که در آغاز بیشتر ماهیت آشکار داشت و امروزه در قالب خدمت به نواحی روستایی جلوه‌نمایی می‌کند. برای تغییر در روابط قدرت بین شهرها و روستاها و ایجاد توازن قدرت منطقی می‌توان: -اختلافات قدرت بین شهرها و روستاها را تعدیل و دسترسی به قدرت را برای همگان ممکن نمود. -از توزیع متناسب قدرت میان ذی‌نفعان اطمینان حاصل کرد. -ساختار مناسب برای نهادینه‌سازی فرآیند قدرت بین شهرها و روستاها و توزیع مجدد آن انجام داد.

کلیدواژه‌ها


A group of Writers, (1982). [Agrarian and Peasant Issues (Persian)]. Tehran: Agah Publishing.
Afzali, R. (2007). [Modern Government in Iran (Persian)]. Qom: Mofid University Publications.
Azdanlo, H. (1995). [Discourse, force and society (Persian)]. Journal of Political - Economic Information, 99, 16-20.
Belzi, K. (2016). Post-Structuralism. Translated by Parsa., M. Tehran: Shavand Publishing.
Chen, Ch., & Hubbard, M. (2012). Power relations and risk allocation in the governance of public private partnerships: A case study from China. Policy and Society, 31, 39–49.
Crestin Sen, A. (1989). Iran during the Sassanid. Translated by Yasemi., R. Tehran: World Book Publishing.
Daniali, A. (2014). [Michel Foucault; Aesthetic Aesthetics as an Anti-Detection Discourse (Persian)]. Tehran: Tisa Publishing.
Daryaee, T. (2009). Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire. I.B.Tauris.
Dehkhoda, A.A. (1960). [Dictionary (Persian)]. Vol 36. Tehran: Sirous Publishing.
Dreyfus, H. & Robino, P. (1997). Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Translated by Boshirieh., H. Tehran: Nei Publishing.
Foucault, M. (2003). Caring and Punishment: Birth of Prison. Sarkhosh., N & Jahandideh., A. translators. Tehran: Nei Publishing.
Foucault, M. (2004). The Will to Know. Sarkhosh., N & Jahandideh., A. translators. Tehran: Nei Publishing.
Foucault, M. (2016). Politics and Wisdom and Other Conversations. Translated by Akhlaghi-Manesh., M.R. Tehran: Mosaddeq Publishing.
Furan, J. (1999). Fragile resistance; history of social changes in Iran. Translated by Tadayon., A. Tehran: Rasa Institute of Cultural Services Publishing.
Goldner, A. (1994). The Critique of Western Sociology. translated by Momtaz., F.Tehran: Publishing Company.
Graham, S. (2014). A new perspective on the trust power nexus from rural Australia. Rural Studies, 36, 87-98.
Grantowski, A.A., Dandamayo, M.A., Kashlenko, G.A., Petrovsky, E.P., Ivanov, M.A., & Blow, L.K. (1980). Iranian History From Ancient to Today. Translated by Keshavarz., K. Tehran: Pooyesh Publishing.
Harland, R. (2009). Aestheticism: Structuralism and Post-Structuralism. Translated by Sojoodi., F. Tehran: Soureh Mehr Publishing.
Horax, C. (2008). Foucault; The first step. Translated by Yazdanjou., P. Tehran: Pardis Danesh Publishing.
Hutta, J.S. (2019). From sovereignty to technologies of dependency: Rethinking the power relations supporting violence in Brazil. Political Geography, 69, 65–76.
Ishihara, H., Pascual, U., Hodge, I. (2017). Dancing With Storks: The Role of Power Relations in Payments for Ecosystem Services. Ecological Economics, 139, 45–54.
Johansen, P.H., & Chandler, T.L. (2015). Mechanisms of power in participatory rural planning. Rural Studies, 40, 12-20.
Kaviani Pooya, H. (2017). [The Investigation of the Historical Factors of the Foundation of Cities with the Approach to the Cities of Iran and the Mesopotamia (Persian)]. Journal of Historical Research, 9(4), 73-90.
Khosravi, Kh. (1993). [Sociology of Village in Iran (Persian)]. Tehran: University Publishing Center.
Lahsaizadeh, A.A. (1990). [Social changes in the villages of Iran (Persian)]. Shiraz: Navid Publishing.
Lambton, A. (1983). Owner and farmer in Iran. Translated by Amiri., M. Tehran: Center of Scientific and Cultural Publishing.
Lehtonen, M. (2011). Social sustainability of the Brazilian bioethanol: Power relations in a centre-periphery perspective. biomass and bioenergy, 35, 2425–2434.
Lukonin, V.G., (1971). Sassanid Iranian Civilization. Translated by Reza. E., Tehran: Book Publishing & Publishing Company.
Malatzky, C., & Bourke, L. (2016). Re-producing rural health: Challenging dominant discourses and the manifestation of power. Rural Studies, 45, 157-164.
May, C.K. (2013). Power across scales and levels of fisheries governance: Explaining the active non-participation of fishers in Two Rivers, North Carolina, Rural Studies, 32, 26-37.
Moin, M. (1992). [Persian culture (Persian)]. Vol II. Tehran: Amir-Kabir Publishing.
Mooijmana, M., Dijk, W., Dijk, E., Ellemers, N. (2019). Leader power, power stability, and interpersonal trust. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 152, 1–10.
Murdoch, J. (2013). Post-Structural Geography: An Approach to Relativistic Space. Translators of Peshgahi-Fard., Z. & Gharabigi., M. Tehran: Green Olive Publishing.
Nozari, E. (Beta). [Iranian Social History: From the Beginning to Constitutional Revolution (Persian)]. Mashhad: Marandiz Publishing.
Oxford Advanced Learners Dictionary. (2015).
Ravandi, M. (1999). [Iranian Social History (Persian)]. Volume 10. Tehran: Nagh Publishing.
Ray, S., & Bijarnia, M. (2007). Power relations and institutional outcomes: A case of pastureland development in Semi-arid Rajasthan. Ecological Economics, 62, 360 – 372.
Reed, M.G. (1997). Power relations and community-based tourism planning. Annals of Tourism Research, 24(3), 566-591.
Rezvani, M.R. (2004). [Introduction to Rural Development Planning in Iran (Persian)]. Tehran: Gomes Publishing.
Ricoeur, P. (1955). Histoire et vérité, Le Seuil.
Sarap, M. (2003). A Preliminary Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. Translated by Reza Tajik., M. Tehran: Nei Publishing.
Schwartz Mantel, J.J. (1999). Power Structures "Income to Political Science". Translated by the Office of Political Studies and Research of Imam Sadiq University. Tehran: Islamic Revolution Documentation Center Publications.
 Sturzaker, J., & Shucksmith, M. (2011). Planning for housing in rural England: discursive power and spatial exclusion. Town Planning Review, 82 (2), 169-194.
Yusefi-Far, Sh. (2011). [City and Village in the Middle Ages of Iranian History (Persian)]. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies Publishing.
Zamiran, M. (2002). [Michel Foucault: Knowledge and Power (Persian)]. Tehran: Hermes Publishing.
Zarrinkub, A. (1964). [History of Iran after Islam (Persian)]. Tehran: Amirkabir Publishing.