بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت‌های زیستی و عوامل موثر بر آن در شهرستان طارم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Master of Science in Zanjan University

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

3 دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان

چکیده

با توجه به اینکه جهان امروز با دو بحران بزرگ آلودگی زیست‌محیطی در اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی و کاهش میزان آنها روبه‌رو است، تأمین انرژی از طریق انرژی‌های تجدید‌پذیر به عنوان راه‌حلی پایدار مورد توجه واقع شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به استفاده از سوخت‌های زیستی در میان روستاییان بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، سرپرستان خانوار در مناطق روستایی دهستان چورزق در شهرستان طارم بودند (2742N:). حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 161 نفر برآورد گردید و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخت استفاده گردید که روایی آن با استفاده از پانل اعضای هیئت‌علمی و پس از انجام اصلاحات مورد‌نظر تأیید شد. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون راهنما و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا استفاده شد که مقدار آن برای بخش سنجش تمایل روستاییان به استفاده از سوختهای زیستی، 81/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباط بااستفاده از نرم افزار SPSSwin21انجام شد. نتایج تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل روستاییان نسبت به استفاده از سوخت‌های زیستی با استفاده از رگرسیون خطی به روش گام‌به‌گام نشان داد هفت متغیر شامل احتمال خطر، نگرش به سوخت‌های زیستی، خودکارآمدی، آموزش، حذف یارانه سوخت‌های فسیلی و تشویق استفاده از سوخت‌های زیستی، افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای سوخت‌های زیستی و موانع درک شده بر متغیر وابسته تأثیرگذار هستند و 6/40 درصد از آن را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1399