شناسایی موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در نواحی روستایی شهرستان نهاوند با رویکرد تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند و در سال 1398 انجام شده است. حجم نمونه 11 نفر از کارشناسان مرتبط به کشت گیاهان دارویی و 5 نفر از کشاورزان در شهرستان نهاوند بوده است که از طریق نمونه‌گیری هدفمند گلوله‌برفی انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند صورت گرفت که با تحلیل مضمون به بررسی موضوع پرداخته‌شده است. نتایج حاصل 22 مضمون اصلی بود که با دسته‌بندی این مضامین و تلخیص آن‌ها به اصول مجردتر مضامین سازمان‌دهنده حاصل شد و درنهایت توسط نرم‌افزار کیفی MAXQDA10 نحوه اتصال و ارتباط مضامین به تصویر کشیده شد. مضامین اصلی در این تحقیق عبارت بودند از «موانع حمایتی - نظارتی» و «موانع مدیریتی». نتایج این تحقیق نشان داد ناکافی بودن صنایع تبدیلی و تکمیلی، عدم اطلاع کشاورزان از بازار هدف، عدم توانایی کشاورزان در بسته‌بندی و فروش بازارپسند محصولات ازجمله موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند هستند. در جهت کاهش موانع و توسعه کشت راه‌اندازی یک سیستم جامع حمایتی (مالی- اطلاعاتی) می‌تواند مؤثر واقع گردد. این سیستم می‌تواند قسمت عمومی، اطلاعاتی و مالی را داشته باشد. در قسمت «اطلاعات فردی» این سیستم می‌توان نسبت به ثبت تمام مشخصات فردی و اقتصادی متقاضیان کشت اقدام شود. در قسمت «اطلاعات اختصاصی» می‌توانند تمام مناطق مستعد را برای کشت انواع مختلف گیاهان دارویی و نحوه کاشت و برداشت را مشخص نماید و در قسمت «کانال‌های ارتباطی» می‌توانند تمام کارشناس‌های مرتبط را جهت مشاوره معرفی کنند.

کلیدواژه‌ها


Abedi Jafari, H., Taslimi, M., Faqihi, A & Sheikhzadeh, M. (2011).Content analysis and theme network: A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. Strategic management idea. 5 (2), 151-198.
Afshar, Z., Qasemi, M. Rezvani Moghadam, P., Bozerjemari, Kh (2017). Analysis of the causes of failure of cultivation of medicinal plants in Chenaran city, the first national conference on the role of medicinal plants in the resistance economy, Fereydunshahr, Payame Noor University, Fereydunshahr center,
Anna K., Jäger, Johannes van Staden. (2000). the Need for Cultivation of Medicinal Plants in Southern Africa. First Published.  
Attride- Stirling, J. (2001). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, 385-405.
Bahadori, A. (2019). Analysis of the content of the treaty of Amir al-Mu'minin Ali (AS) with the owner of the research of Nahj al-Balaghah. 28 pp. 57 - 77
Bakht Aznay Bonab, M., & Montazer khorasani, H. (2017). Investigating the method of content analysis in research with a qualitative approach. Third International Conference on Industrial Management and Engineering.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
Chatterjee, S.K. (2002). cultivation of medicinal and aromatic plants in India a commercial approach. International conference on medicinal and aromatic plants. Possibilities and limitations of medicinal and aromatic plant production in the 21st century . DOI: 10.17660/ActaHortic.2002.576.28
Dashti, G., Hayati, B., Bakhshy, N., Ghahremanzadeh, M. (2017). Analysis of Factors Affecting Canola Plantation Development in Tabriz and Marand Counties, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development, 7(1), 25-35.
Estelaje, A. (2015). Sustainable development capabilities of rural areas of Iran with emphasis on medicinal plants, Quarterly Journal of Geography (Regional Planning), 5 (2), 19-28.
Hashemi, F. Sadighi, H. Chizari, M., Abbasi, E. (2016). Cultivation of medicinal plants in Iran: Challenges and Solutions. 2nd National Conference on Medicinal Plants and Herbal Medicines
Jafari, H. Ahmadian, MA ., Tarhani, A. (2017). Production of Medicinal Plants an Approach to Sustainable Rural Economy (Case Study: Villages of Quchan County) Journal of Rural Research and Planning, 6 (1), 173-187
Kalvandi, R., Safikhani, K., Najafi, Gh., Babakhanel, P .(2005). Identification of medicinal plants in Hamadan province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research.3 (23), 350-374
Kamali, Y.(2018). Methodology of content analysis and its application in public policy. Public policy.4 (2) .189-208
Khosravi Pour, B., Siahposh, A., Mohamadi,k. Z. (2015). The importance of cultivating medicinal plants and producing their products in agriculture. The first conference on medicinal plants and herbal medicines
King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research, London: Sage,
Lbaschi, M. (2016). Water Crisis and the need to develop the cultivation of medicinal plants, Iranian Journal of Nature, 3 (3), 6-11
Misra, S., & M, Yadav. (2010). Sustainable Development for Market Information Product Forest Timer-Non for Product .Sustainable Development. 123-110: 7, D
Moayed, A., Farash Zadeh, Sh., Falahe rad, N .(2018). The role of medicinal plants in the development of the national economy and job creation (Lorestan province), the second national conference on national production and sustainable employment: challenges and solutions. Ayatollah Boroujerdi University
Moghadasi, Q., Estalaji, A. (2015). Evaluation of sustainable rural development with emphasis on environmental potential and public participation in the production of medicinal plants (Semnan province, Miami city, Kalposh section), Quarterly Journal of Geography (Regional Planning), 5 (4), 67-55.
Mohammadzadeh, H., Karbasi, A. Mohammadi, H. (2018). Factors affecting the selection of strategies to enter the foreign market of medicinal plants Case study: Khorasan Razavi Province, Journal of Agricultural Economics and Development, 32 (2), 197-185.
Mohebbi, A .(2013). Investigating the barriers to cultivation and development of industrial medicinal plants in Ebran and presenting solutions to solve them, the first national conference on medicinal plants and sustainable agriculture. Hamedan
Moradi, A.,& Doisti, H. (2015). The Role of Medicinal Plants in the Development of Rural Entrepreneurship (Gareban Village), Second National Conference on Medicinal Plants, Traditional Medicine and Organic Agriculture, Hamedan, Iran
Pourandakht, N & Rizvandi, M. (2016).A Study of Medicinal Plant Technologies and Its Existing Challenges in Iran, Presenting Solutions, Fifth Conference on New Research in Science and Technology.
Rajeswara Rao, B.R., Kakaraparthi Pandu Sastry, R., Ramesh Kumar. Prasanna Anjaneya Reddy .(2008). Cultivation of Medicinal Plants.Conference National Seminar on Survey, Utilization and Conservation of Medicinal Plants. At: Jagarlamudi Kuppuswamy Choudary (Aulonomous) College, Guntur, India
Shahi, M. Shirazi Alavi, M., raeat khaki, A. (2017). The Role of Medicinal Plants in Rural Development of Iran, International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine, Mashhad, Payame Noor University of Khorasan Razavi
Sher, H., Elyemeni, M. Hussain, K . (2013). En and Economic Observations of Some Plant Resources from the Northern Part of Pakistan. Ethnobotany Research and aplications.9.27-14
Souri,N. Mousavi, F ., Souri, F .(2017).The need to pay attention to sustainable agriculture while expanding and developing the cultivation of medicinal plants in the country, the first national conference on the role of medicinal plants in the resistance economy, Fereydunshahr, Payame Noor University, Fereydunshahr Center
Wiersum, K.F., Dold, A.P., Husselman M., Cocks, M. (2006). Cultivation of medicinal plants as a tool for biodiversity conservation and poverty alleviation in the Amatola region, South Africa avalible in:.https://library.wur.nl/ojs/index.php/frontis/issue/view/232
Yavari, V .(2012). Designing a conceptual model of charitable organizational performance management. Doctoral dissertation of Allameh Tabatabai University.