شناسایی موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در نواحی روستایی شهرستان نهاوند با رویکرد تحلیل مضمون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی در گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این تحقیق باهدف شناسایی موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند و در سال 1398 انجام‌شده است. حجم نمونه 11 نفر از کارشناسان مرتبط به کشت گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند و 5 نفر از کشاورزان بوده است که از طریق نمونه‌گیری هدفمند گلوله‌برفی انتخاب‌شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیم‌ساختارمند صورت گرفت که با تحلیل مضمون به بررسی موضوع پرداخته‌شده است، در گام اول مضامین پایه شناسایی شد و 22 مضمون استخراج شد، در گام دوم نیز با دسته‌بندی این مضامین پایه‌ای مضامین سازمان دهنده حاصل شد و درنهایت توسط نرم‌افزار کیفی MAXQDA10 شبکه تارنما به تصویر کشیده شد. مضامین اصلی در این تحقیق عبارت بودند از "موانع حمایتی-نظارتی " و "موانع مدیریتی ". نتایج این تحقیق نشان داد ناکافی بودن صنایع تبدیلی و تکمیلی، عدم اطلاع کشاورزان از بازار هدف، عدم توانایی کشاورزان در بسته‌بندی و فروش بازار پسند محصولات، نبود نقشه پراکنش از کشت گیاهان دارویی و عدم ساماندهی به متقاضیان کشت از جمله موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرستان نهاوند هستند. در این راستا راه‌اندازی یک سیستم جامع حمایتی می‌تواند مؤثر واقع گردد. این سیستم می‌تواند قسمت عمومی، اطلاعاتی و مالی را داشته باشد. در قسمت "اطلاعات فردی " این سیستم می‌توان نسبت به ثبت تمام مشخصات فردی و اقتصادی و میزان اراضی و...کشاورزان و متقاضیان اقدام شود. در قسمت "اطلاعات اختصاصی " می‌توانند تمام مناطق مستعد را برای کشت انواع مختلف گیاهان دارویی را مشخص کنند. در قسمت "کانال‌های ارتباطی " می‌توانند تمام کارشناس‌های مرتبط را معرفی کنند و کانال‌های ارتباطی را اعلان کنند

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1399