شناسایی عوامل اثربخش بر توسعه گردشگری خلاق در مناطق روستایی شهرستان بروجن و اثر آن بر پایداری رفتار از دیدگاه گردشگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

3 استادیارگروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

چکیده

مقاصد گردشگری روستایی به علت بهره‌مندی از قابلیت‌‌های متنوع طبیعی و انسانی می‌‌تواند به عنوان مقصدی خلاق محصولات و خدمات خلاق به گردشگران ارائه نماید. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثربخش بر توسعه گردشگری خلاق در مناطق روستایی شهرستان بروجن است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر بررسی‌‌های میدانی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 102 سوال و جامعه آماری پژوهش گردشگران روستایی به تعداد 159000 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر برآورد و به روش تصادفی توزیع گردید. تحلیل‌‌های توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون‌‌های آماری تی تک نمونه‌‌ای و تحلیل‌عاملی صورت گرفته است. همچنین مدلسازی معادلات ساختاری برای تبیین رفتارهای پایدار و بررسی اثر گردشگری خلاق بر آن در نرم افزار AMOS مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج رتبه بندی عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری خلاق در مناطق روستایی شهرستان بروجن بیشترین پتانسیل را با بار عاملی 90/0 به شاخص اطلاع رسانی و تبلیغات اختصاص داده است. رفتارهای پایدار گردشگران با استفاده از آزمون تحلیل عاملی در سه بعد عوامل فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مشخص شده است که به ترتیب پایداری فرهنگی 9/33 درصد، پایداری اقتصادی 8/14 درصد و پایداری زیست محیطی 75/11 درصد رفتارهای پایدار گردشگران را تبیین نموده است. البته باید متذکر شد وجود زمینه‌های گردشگری خلاق در منطقه اثری بر بروز رفتارهای پایدار گردشگران روستایی نداشته است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1399