شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جمعیت شناور روستایی (موردمطالعه: دهستان تبادکان در حاشیه کلان‌شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

امروزه شاهد تغییرات گسترده‌ای در جابه‌جایی‌های میان شهرها و روستاها هستیم، به‌طوری که جابه‌جایی‌های دائمی میان شهر و روستا به رفت‌وآمدهای روزانه تبدیل شده است که از آن تحت عنوان شناوری جمعیت یاد می‌شود. این امر در میان ساکنان روستاهای پیرامون کلان‌شهرها بیشتر به چشم می‌خورد. در این میان علاوه بر انگیزه‌های اقتصادی، عوامل مختلفی می‌تواند در شکل‌گیری و تقویت جریان جمعیت شناور روستایی تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جمعیت شناور روستایی در نقاط شهری است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای 20 روستای دهستان تبادکان در پیرامون کلان‌شهر شهر مشهد است. جمع‌آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته و بر اساس شاخص‌های تحقیق انجام گرفت. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر شناوری جمعیت روستایی را می‌توان در قالب عوامل اقتصادی، اجتماعی، فردی، جغرافیایی- محیطی، نهادی دسته‌بندی کرد. در این میان عامل اقتصادی، عامل اجتماعی و عامل فردی به ترتیب 71/37، 13/12 و 78/7 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه معکوس و با شدتی متوسط میان دو متغیر فاصله از شهر و نسبت شناوری جمعیت روستایی را ارائه کرد. در نهایت نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که متغیرهای سن، شغل و داشتن محل سکونت یا خانه در شهر تأثیر آماری معنی‌داری بر متغیر وابسته (شناوری یا غیرشناوری جمعیت) دارند و قادر به پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته هستند.

کلیدواژه‌ها


Artis, M., Romani, J., Surinach, J. (2000). Determinants of Individual Commuting in Catalonia, 1986–91: Theory and Empirical Evidence, Urban Studies, SAGE Publishing, 37(8), 1431–1450, https://doi.org/10.1080/00420980020080191.
Bogue, D. J. (1969). Principles of democracy. Journal of Statistic Society, 19, 410.
Chai, J.C.H. (1992). Consumption and living standards in China, The China Quarterly, No. 131, 721-49.
Chandrasekhar, S., Das, M., & Sharma, A. (2014). Short-term migration and consumption expenditure of households in rural India. Oxford Development Studies, 43(1), 105–22. doi:10.1080/13600818.2014.964194.
Connelly, R., Roberts, K. & Zheng, Z. (2011). The settlement of rural migrants in urban China - some of China's migrants are not ‘floating’ anymore. Journal of Chinese Economic & Business Studies, 9(3), 283-300. https://doi.org/10.1080/14765284.2011.592356.
Datta, P. (2004). Push-pull factors of undocumented migration from Bangladesh to West Bengal: A perception study, the Qualitative Report, 9(2), 335-358.
Fathi, E., & Pourreza Anvar, M. (2018). The floating effect of population on the population gap of day and night in Tehran metropolis, Quarterly Journal of Political Space Management, 1(2), 92-96. (Persian)
Fei, J.C., & Ranis, G. (1964). Development of Labour Supplies Economy, Irwin, Homewood, IL.
Fouberg, E.H., Murphy, A.B, Blij, D. (2009). Human Geography: People, Place, and Culture, JOHN Wiley & Sons Publishing, Ninth Edition, United States, 472 pages.
Habib Pourgataei, K., & Safari Shali, R. (2008). Comprehensive guide to the use of SPSS in survey research (quantitative data analysis), Loya Publishing, Second Edition, Fall 2009. (Persian)
Horner, M.W. (2004). Spatial dimensions of urban commuting: a review of major issues and their implications for future geographic research, The Professional Geographer, Taylor & Francis Publishing, 56(2), 160-173, https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.2004.05602002.x.
Hunter, L.M., White, M.J., Little, J.S. (2003). Environmental hazards, migration, and race, Population and Environment, 25(1), 23-39. https://doi.org/10.1023/A:1025595505532.
Jiang, Y. (2014). New wave urban development in Shanghai: planning and building the Hongqiao transport hub and business zone. University of Leeds, Leeds, 2014. http://etheses.whiterose.ac.uk/8213/.
Joseph, C.H., Chai, B., Karin, Chai. (1997). China’s floating population and its implications, International Journal of Social Economics, 24(9), 1038 – 1051, Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/03068299710179008.
Kamyab, H. R., Salman Mahini, A., Hosseini, S. M., Gholam Ali Fard, M. (2010). Adopting an information-based approach using logistic regression method for modeling Gorgan urban development, Environmental Science, 36(54), 89- 96.
Kothari, U. (2002). Migration and Chronic Poverty; Institute for Development Policy and Management; Working Paper, 16(18), ISBN Number: 1-904049-15-X.
Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99(3), 483–499. DOI: 10.1086/261763.
Lehtonen, O., Wuori, O., & Muilu, T. (2015). Comparing the Extend of the Spread Effects: Rural-Urban Commuting in Finnish Working Regions. Journal of Geographic Information System, 7, 29-42. Doi: 10.4236/jgis.2015.71003.
Li, T., Francis K.W. Wong, E., Hui, C.M. (2014). Residential satisfaction of migrant workers in China: A case study of Shenzhen. Habitat International, 42(4), 193-202, https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.12.006.
Li, X., Zhao, M., Liu, H., & Wu, M. (2016). A Survey on Floating Population Migration Process under the New Urbanization, 2nd International Symposium on Social Science (ISSS 2016), DOI: 10.2991/isss-16.2016.81.
Liang, Z., Ma, Zh. (2004). China's flouting Population: New evidence from the 2000 census. Popul dev rev. 2004: 30 (3): 467-88.
Liu, Y., & Shen, J. (2017). Modelling Skilled and Less-Skilled Interregional Migrations in China, 2000-2005. Population Space & Place, 23 (4).
Liu, Z., Liu, S., Jin, H., & Qi, W. (2017). Rural population change in China: Spatial differences, driving forces and policy implications. Journal of Rural Studies, 51(4), 189-197, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.02.006.
Luo, J., Zhang, X., Wu, Y., Shen, J., Shen, L., Xing, X. (2017). Urban land expansion and the floating population in China: For production or for living?, 74, 219-228, https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.12.007.
Mansourian, H., Rezvani, M. R., & Saadi, S. (2018). [Spatial Analysis of Rural Floating Population Employed in Urban Areas (Persian)]. Journal of Rural Research, 8(4), 621-634. http://dx.doi.org/10.22059/JRUR.2018.64054
Mohabir, N., Jiang, Y., Ma, R. (2017). Chinese floating migrants: Rural-urban migrant laborers’ intentions to stay or return, Habitat International, Vol 60, 101-110, http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2016.12.008.
Niedzielski, M.A., O’Kelly, M.E., Boschmann, E.E. (2015). Synthesizing spatial interaction data for social science research: validation and an investigation of spatial mismatch in Wichita, Kansas, Computers, Environment and Urban Systems, Elsevier Publishing, 54, 204– 218, https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2015.09.004.
Ravenstein, E, G. (1976). The laws of migration. Journal of Statistic Society, 151, Pp 289-291.
Ranis, G., Fei, J.C. (1961). A theory of economic development. Am. Econ. Rev. 1961, 51, 533–565
Rouwendal, J., & Meijer, E. (2001). Preferences for housing, jobs, and commuting: A mixed logit analysis. Journal of Regional Science, 41(3), 475–505. doi:10.1111/0022-4146.00227.
Saeedi, A. (2004). Fundamentals of Rural Geography, Samat Publications. (Persian)
Scott, A., Alana, G., & Gelan, A. (2007). The Urban-Rural Divide: Myth or Reality? Macaulay Institute, Design and Layout by Claudia Carter and Pat Carnegie, ISBN: 0708406718, 9780708406717.
Siechiping, R., Kago, J., Zhang, X., Augustinus, C., & Tuts, R., (2015). Urban-Rural Linkages and the Role of Land Tenure. Paper Presented at The 2015 World Bank Conference On Land and Poverty, Washington, DC, March, Pp 23-27.
Statistical Center of Iran. (2000). [cited 2016 May 01]. Available from: https://www.amar.org.ir. [Persian].
Statistical Center of Iran. (2016). [cited 2016 May 01]. Available from: https://www.amar.org.ir. [Persian].
Tacoli. C. (2003). The link a between urban and rural development. Environment and Urbanization, 15(2), 3–12. DOI: 10.1177/095624780301500111.
Tang, S., & Feng, J. (2012). Understanding the Settlement Intentions of the Floating Population in the Cities of Jiangsu Province, China. Asian & Pacific Migration Journal, 21(4): 509-532.
Tang, S., & Feng, J. (2015). Cohort differences in the urban settlement intentions of rural migrants: A case study in Jiangsu Province, China. Habitat International, 49, 357-365.  
UN-Habitat. (2015). Enhancing Urban Rural Linkages to Harness the Transformative Power of Urbanization for Sustainable Development, Nairobi, Kenya.
Wang, Y., Liu, Y., Li, Y., Li, T. (2016). The Spatio Temporal Patterns of Urban-Rural Development Transformation in China since 1990. Habitat International, 53 (5), 178-187. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.11.011.
You, Z., Yang, H., & Fu, M. (2018). Settlement Intention Characteristics and Determinants in Floating Populations in Chinese Border Cities. Sustainable Cities and Society https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.02.021.
Yu, A., Wu, Y., Zheng, B., Zhang, X., & Shen, L. (2014). Identifying Risk Factors of Urban-Rural Conflict in Urbanization: A Case of China. Habitat International, 44(37), 2248-2260. DOI: 10.1016/j.habitatint.2014.06.007.
Zhang, N. (2014). Performing identities: Women in rural-urban migration in contemporary China. Geoforum, 54 (Complete): 17-27.
Zhen, Y., Hanbing, Y., Meichen, F. (2018). Settlement Intention Characteristics and Determinants in Floating Populations in Chinese Border Cities. Sustainable Cities and Society. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.02.021