شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جمعیت شناور روستایی (مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیۀ کلانشهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 گروه جغرافیا- دانشکده ادبیات- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران

چکیده

امروزه با بهبود زیرساخت های شاهد گسترش روابط شهری و روستایی هستیم که این امر هم در کشورهای درحال‌توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود. لذا عوامل مختلفی می‌تواند در شکل‌گیری و تقویت جریان جمعیت شناور روستایی تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جمعیت شناور روستایی در نقاط شهری می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای 20روستای دهستان تبادکان در پیرامون کلانشهر شهر مشهد می‌باشد.جمع-آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس شاخص های استخراج شده انجام گرفت. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر شناوری جمعیت روستایی را می‌توان در قالب عوامل اقتصادی، اجتماعی، فردی، جغرافیایی-محیطی، نهادی دسته‌بندی کرد. در این میان عامل اقتصادی-به ویژه متغیر نبود فرصت‌های شغلی و نداشتن پشتوانه مالی جهت راه اندازی کسب و کار، عامل اجتماعی- به ویژه عدم تمایل جوانان به اشتغال کشاورزی و عامل فردی – به خصوص ویژگی‌های شغلی فرد و نیاز به حرکت روزانه، به ترتیب 37.71، 12.13 و 7.78 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه معکوس و با شدتی متوسط میان دو متغیر فاصله از شهر و نسبت شناوری جمعیت روستایی را ارائه کرد. در نهایت نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که متغیرهای سن، شغل و داشتن محل سکونت یا خانه در شهر تاثیر آماری معنی‌داری بر متغیر وابسته (شناوری یا غیرشناوری جمعیت) دارند و قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 مهر 1399