بررسی چالش‌های توسعه روستایی افغانستان و راهکارهای رفع آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

توسعه روستایی یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای درحال‌توسعه است. پیامدهای توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی از قبیل فقر گسترده، بیکاری و مهاجرت موجب توجه به توسعه روستایی گردیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار افغانستان (1399)، از مجموع جمعیت این کشور حدود 4/23 میلیون نفر (71 درصد) در نواحی روستایی سکونت دارند. این در حالی است که نواحی روستایی با چالش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و محیط‌زیستی مواجه هستند. بنابراین، شناسایی چالش‌های توسعه روستایی افغانستان پیش‌شرط تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ریزی و ارائه الگویی انعطاف‌پذیر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. در همین راستا، این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل عمده‌ترین چالش‌های موجود در حوزه توسعه روستایی افغانستان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 60 نفر از کارشناسان مسائل توسعه روستایی و کشاورزی این کشور بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه و روش آن مصاحبه حضوری بود. برای تجزیه‌وتحلیل و توصیف داده‌ها علاوه بر آماره‌های پراکندگی و مرکزیت، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب چالش‌های اقتصادی، مانند کمبود اعتبارات و سرمایه‌گذاری در روستاها، اجتماعی، نظیر پایین بودن مشارکت زنان در فعالیت‌های روستایی، محیط زیستی، از جمله بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، فیزیکی ـ‌ کالبدی، مانند ضعف یا فقدان شبکه شهری ‌ـ ‌روستایی و در نهایت مدیریتی، به‌ویژه غلبه نیروی کار غیرمتخصص در فعالیت‌های اقتصادی روستا، از جمله مؤثرترین چالش‌های توسعه روستاها در افغانستان هستند که تلاش در جهت رفع آن‌ها نقش قابل‌توجهی در دستیابی به توسعه پایدار روستایی و در نتیجه ملی این کشور خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها


Ake, C. (1996). Democracy and Development in Africa Washington D.C.: Brookings Institution Press.
Alavi Zadeh, A. M. (2010). The Role of Diversification of Economic Activities in Rural Sustainable Development, case study: Samirom county, Doctorate Dissertation (In Persian). 
Amarkhil, S. (2017). The effectiveness of Foreign Aid in Rural development of Afghanistan: a case study in Panjshir province of Afghanistan. (Master of Public Administration), Yengnam.   
Asayesh, H. (1995). Principles and methods of rural planning (In Persian). Tehran: Payam-e-noor university.
Barati, A. A., Moradi, M., Zholideh, M., & Sohrabi Mollayousef, E. (2021a). Analysis of Multidimensional Poverty in Iranian Rural Communities. Journal of Rural Research, -. https://doi.org/10.22059/jrur.2021.296661.1449 
Barati, A. A., Zhoolideh, M., Moradi, M., Sohrabi Mollayousef, E., & Fürst, C. (2021b). Multidimensional poverty and livelihood strategies in rural Iran. Environment, Development and Sustainability. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01977-x
Borodina, O., & Prokopa, I. (2019). Inclusive rural development: a scientific discourse. Economy and Forecasting, 1(2019), 70-85. 
Daneshmehr, H., & Ahmadresh, R. (2009). Investigating the social attitudes of villagers towards participation Social.Case study: Dasheh village of Paveh district (In Persian). Rural development, 1(36), 129-156. 
Douglas, D. J. (2005). The restructuring of local government in rural regions: A rural development perspective. Journal of Rural Studies, 21(2), 231-246. 
Garrison III, J. L. (2010). Agriculture Development in Afghanistan: A Systemic Assessment Approach: Marine Corps Command And Staff Coll Quantico Va.
Hashemi, S. S., Mehrabi, A., Amini, S., & Najahi, A. (2011). Rural development with emphasis on employment and entrepreneurship: A case study of shabab rural district in ilam province (In Persian). Village and Development Quarterly, 1(14), 35-58. 
Iresh, L. (2000). Strategic plan. joural of rural studies, 14(1), 10-14. 
JICA. (2019). Supporting Sustainable Agriculture in Afghanistan. Retrieved February 14, 2021, from https://www.jica.go.jp/english/news/field/2018/190226_01.html
Kalantari, K. (2018). [Data Processing and Analysis Methods in So-cio-Economic Research (using SPSS software) (Persian)]. Tehran: Farhang Saba Publications.
Kalantari, K., Fami, H. S., Asadi, A., Qasemi, I., & Chubchian, S. (2008). Major challenges of Iranian rural communities for achieving sustainable development. American Journal of Agricultural and Biological Science, 3(4), 724–728.
Khany, F. (2011). Analyzing the Role of Tourism in the Development of Entrepreneurial Characteristics and Trends in Entrepreneurship Among Rural Youth, Case study: Village Kandovan and Eskandan in county of Osku( In Persian ). 
Liu, Z., & Liu, L. (2016). Characteristics and driving factors of rural livelihood transition in the east coastal region of China: A case study of suburban Shanghai. Journal of Rural Studies, 43, 145-158. doi: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.12.008
NSIA. (2020). Estimated Population of Afghanistan.  Kabul-Afghanistan National Statistics and Information Office.
Papal-e-Yazdi, H. M., & Ebrahimi, M. A. (2007). Theories of rural development (In Persian). Tehran: SAMT Publication.
Pospěch, P. (2014). Discursive no man's land: Analysing the discourse of the rural in the transitional Czech Republic. Journal of Rural Studies, 34, 96-107. 
Qadiri Masom, M., Zyanoshin, M. M., & Khorasani, M. (2010). Economic Stability and its Relation to Spatial Features - Space Case Study; District of Kaboudarahang County (In Persian). Rural and Development Journal, 2, 1-29. doi: In Persian
Qi, K., Fan, Z., Ng, C. N., Wang, X., & Xie, Y. (2017). Functional analysis of landscape connectivity at the landscape, component, and patch levels: A case study of Minqing County, Fuzhou City, China. Applied geography, 80, 64-77. 
Saidi, A. (2009). Sustainability and Rural Development Unsustainable( In Persian ) Housing Foundation.
Sayedi, A. (1998). Sustainable development and instability of rural development (In Persian). Bunyād-i Maskan-i Inqilāb-i Islāmī, 87(2), 17-22. 
Taherkhani, M. (2000). Industrialization of the village (In Persian). Ministry of Jihad Agriculture.
Toulabi Nejad, M., & Paydar, A. (2018). Analysis of the relationship between livelihood diversity strategies and agricultural land management (Case: rural areas of Poldakhtar city). Geography and Development, 16(51), 197-218. 
Varmazyari, H., Kalantari, K., Lavaei Adaryani, R., Samadi, M., & Paydar, A. (2018). Grounded theory approach to developing model for challenges of policy-making and planning of rural development (In Persian). Village and Development, 21(2), 97-123. 
Zia, M. E., & Ramin, O. (2008). Agriculture & Rural Development Sector Strategy: 1387-1391 (2007/08: 2021/13) (Vol. II).