بررسی چالش های توسعه روستایی افغانستان و راهکارهای رفع آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

توسعه روستایی یکی از دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه است. پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی از قبیل فقر گسترده، بیکاری و مهاجرت موجب توجه به توسعه روستایی گردیده است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار افغانستان (1399)، از مجموع جمعیت این کشور حدود 4/23 میلیون نفر (71 درصد) در نواحی روستایی سکونت دارند. این در حالی است که نواحی روستایی با چالش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و محیط‌زیستی مواجه هستند. بنابراین، شناسایی چالش‌های توسعه روستایی افغانستان پیش‌شرط تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ریزی و ارائه الگویی انعطاف‌پذیر برای دستیابی به توسعه‌پایدار روستایی است. در همین راستا، این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل عمده‌ترین چالش‌های موجود در حوزه توسعه روستایی افغانستان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 60 نفر از کارشناسان مسایل توسعه روستایی و کشاورزی این کشور بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و روش آن مصاحبه حضوری بود. برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده‌ها علاوه بر آماره‌های پراکندگی و مرکزیت، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب چالش‌های اقتصادی، مانند کمبود اعتبارات و سرمایه‌گذاری در روستاها، اجتماعی، نظیر پایین بودن مشارکت زنان در فعالیتهای روستایی، محیط زیستی، از جمله بهره‌برداری بی‌رویه از منایع آب زیرزمینی، فیزیکیـ‌کالبدی، مانند ضعف یا فقدان شبکه شهری‌ـ‌روستایی و در نهایت مدیریتی، به ویژه غلبه نیروی کار غیرمتخصص در فعالیت‌های اقتصادی روستا، از جمله مؤثرترین چالش‌های توسعه روستاها در افغانستان هستند که تلاش در جهت رفع آنها نقش قابل توجهی در دستیابی به توسعه پایدار روستایی و در نتیجه ملی این کشور خواهد داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1399