امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جوامع روستایی استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان/ملاثانی/ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده

امروزه امنیت غذایی یکی از مهمترین نگرانی‌های جوامع مختلف می‌باشد. این نگرانی خصوصاً در مناطق روستایی که خود تولیدکننده محصولات غذایی هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد کمی به بررسی امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جوامع روستایی استان بوشهر پرداخته است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 380 سرپرست خانوار به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‏افزار SPSS18 انجام گرفت. نتایج گروه‏بندی امنیت غذایی در میان خانوارهای روستایی نشان داد که بیش از 60 درصد از خانوارهای روستایی در بخش ناامنی غذایی قرار دارند. همچنین نتایج عوامل مؤثر بر امنیت غذایی براساس مدل مکارتی نشان داد، به ترتیب عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی بیشترین اثر را بر امنیت غذایی غذایی دارند. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در بین عوامل اقتصادی، متغیرهای میزان اراضی آبی، میزان پس انداز، تعداد دام سبک و سنگین، درآمد بخش غیرزراعی، تنوع محصول، میزان بدهی، ارزش دارایی نقلیه، اقساط ماهیانه، داشتن شغل دوم سرپرست خانوار و تعداد شاغلین خانوار، در میان عامل اجتماعی، متغیرهای سن سرپرست خانوار، سواد همسر خانوار، بار تکفل، بعد خانوار و تعداد افراد باسواد و در میان عامل‏های جغرافیایی، متغیرهای میزان فاصله با مرکز فروش محصولات کشاورزی، میزان فروش به واسطه‏ها، میزان فروش محصول به طور مستقیم، سرمایه‏گذاری در شهر، فاصله با مرکز شهر و سرمایه‏گذاری افراد شهری در روستا، اثر مثبت و معنی‏داری بر بهبود امنیت غذایی دارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 08 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400