نویسنده = مهدی حسام
تعداد مقالات: 4
4. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة مکانیزاسیون در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان غنی‌بیگلو، شهرستان زنجان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 481-503

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ مهدی حسام؛ مهدی چراغی؛ حدیثه آشور