نویسنده = حسن دارابی
ارزیابی خدمات منظر در عرصه پیراشهری صالح آباد شرقی، جنوب تهران

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 440-453

10.22059/jrur.2020.294732.1438

مرتضی موسی لو؛ حسن دارابی؛ امیرهوشنگ احسانی


تحلیلی بر سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 22-35

10.22059/jrur.2019.285969.1384

معصومه امانی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ حسن افراخته؛ حسن دارابی


تبیین انگیزه‌‌های مهاجران بین‌المللی از ارسال سرمایه‌‌های مالی با استفاده از نظریة بنیانی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد)

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 613-634

10.22059/jrur.2015.56062

ابراهیم رستگار؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادور خانی‌؛ حسن‌علی فرجی سبکبار؛ حسن دارابی