نویسنده = دارابی، حسن
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی خدمات منظر در عرصه پیراشهری صالح آباد شرقی، جنوب تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 440-453

مرتضی موسی لو؛ حسن دارابی؛ امیرهوشنگ احسانی


2. تحلیلی بر سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 22-35

معصومه امانی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ حسن افراخته؛ حسن دارابی


3. تبیین انگیزه‌‌های مهاجران بین‌المللی از ارسال سرمایه‌‌های مالی با استفاده از نظریة بنیانی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 613-634

ابراهیم رستگار؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادور خانی‌؛ حسن‌علی فرجی سبکبار؛ حسن دارابی