کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری
شناسایی مولفه‌های کالبدی-فضایی بافت روستاهای با ارزش بومی مبتنی بر توسعه گردشگری نمونه موردی: روستاهای کوهپایه‌ای غرب استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.361629.1855

جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور