کلیدواژه‌ها = مدیریت محلی
مرور نظام‌مند تحلیلی چهارچوب یکپارچه مدیریت محلی در روستاهای پیراشهری (سال‌های 2010-2020)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1403

10.22059/jrur.2023.92920

علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ معصومه قربانی


نقش مدیریت محلی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی؛ (مطالعه موردی: شهرستان آران و بیدگل)

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 249-276

10.22059/jrur.2013.35645

سیدعلی بدری؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ محمدجواد قصابی