موضوعات = بهسازی روستایی
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی توان اکولوژیکی برای تعیین کاربری زراعت در شهرستان قلعه‌گنج

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 690-707

10.22059/jrur.2018.253764.1226

احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند؛ مرضیه سیرمی راد


3. ارزیابی فرا تحلیل مقالات طرح های هادی روستایی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 26-41

10.22059/jrur.2018.138811.823

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ابراهیم خلیفه؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رحمانی فضلی