موضوعات = بهسازی روستایی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نشانگرهای منظر پایدار روستایی در ایران مبتنی بر آرای متخصصان و حرفه مندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

لیلا کوکبی؛ سیدعلی بدری


2. ارزیابی توان اکولوژیکی برای تعیین کاربری زراعت در شهرستان قلعه‌گنج

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 690-707

احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند؛ مرضیه سیرمی راد


3. ارزیابی فرا تحلیل مقالات طرح های هادی روستایی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 26-41

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ابراهیم خلیفه؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رحمانی فضلی