موضوعات = سلامت روستایی
ارائه مدل پارادایمی عوامل مؤثر در سبک زندگی زنان روستایی جهت مشارکت در فعالیت‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jrur.2023.354870.1817

حسین علی محمدی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ حسین کردلو؛ مریم کریمی