موضوعات = سلامت روستایی
ارائه مدل پارادایمی عوامل مؤثر در سبک زندگی زنان روستایی جهت مشارکت در فعالیت‌های ورزشی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 748-763

10.22059/jrur.2023.354870.1817

حسین علی محمدی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ حسین کردلو؛ مریم کریمی