دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1396 
5. تحلیل روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه و مهم‌ترین تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های پیرامونی

صفحه 438-453

10.22059/jrur.2017.63473

وحید بارانی پسیان؛ محمد پوراکرمی؛ باقر فتوحی مهربانی؛ سعید پوراکرمی