دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 353382، زمستان 1389 (پژوهش های روستایی) 
3. تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 49-72

سید اسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی سلمی؛ زهرا سلطانی


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های روستایی
زمستان 1389، صفحه 1-204
پژوهش های روستایی
زمستان 1389، صفحه 600-700
پژوهش های روستایی
زمستان 1389
پژوهش های روستایی
زمستان 1389