دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 353382، دی 1389 (پژوهش های روستایی) 
تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 49-72

سید اسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی سلمی؛ زهرا سلطانی