نویسنده = رضا موحدی
راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی (مورد مطالعه استان همدان)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 64-77

10.22059/jrur.2018.258270.1258

لیلا زلیخایی سیار؛ کریم نادری مهدیی؛ رضا موحدی