نویسنده = دربان آستانه، علیرضا
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان شازند)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 324-337

علیرضا دربان آستانه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فرزانه قاسمی


4. مکانیابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی روستایی با استفاده از تحلیل شبکه و AHP (مطالعه موردی:‌شهرستان شیروان چرداول)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 825-850

علیرضا دربان آستانه؛ اسماعیل زیارتی؛ سارا جعفری؛ رباب سائلی


5. بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین)

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 27-59

علیرضا دربان آستانه؛ محمدعلی فیروزی؛ مجتبی قدیری معصوم