کلیدواژه‌ها = معیشت پایدار
تعداد مقالات: 8
2. طراحی پارادایم معیشت پایدار روستایی با تأکید بر جغرافیای انسانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 194-209

10.22059/jrur.2021.315672.1593

البرز محمدی؛ مریم امیدی؛ علیرضا پورسعید


4. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان شازند)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 324-337

10.22059/jrur.2018.241568.1165

علیرضا دربان آستانه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فرزانه قاسمی