کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
ارزیابی مؤلفه‌ها و ‌شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی کشاورزان در برابر مخاطرات اقلیمی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 200-217

10.22059/jrur.2023.92915

عبدالحلیم کُر؛ حمید بلالی؛ رضا موحدی؛ محمد شریف شریف زاده


تحلیل نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی مطالعة موردی: مناطق در معرض خشکسالی استان اصفهان

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 639-662

10.22059/jrur.2014.53186

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید محمد موسوی؛ مهدی پورطاهری؛ منوچهر فرج زاده اصل