کلیدواژه‌ها = سکونتگاه‌های روستایی
تحلیل شبکه روابط سکونتگاه‌های روستایی دهستان جیرده، بخش مرکزی شهرستان شفت

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 484-497

10.22059/jrur.2023.355177.1822

سیده راضیه سیده راضیه میرنیکان؛ مهدی حسام؛ مجید یاسوری


ارزیابی شاخص سالخوردگی در مناطق روستایی ایران به کمک سیستم‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 50-63

10.22059/jrur.2019.254662.1235

حسنعلی فرجی سبکبار؛ حبیب محمودی چناری؛ علی یوسفی؛ مهدی خداداد