کلیدواژه‌ها = توسعه
ارزیابی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی (موردمطالعه: منطقه گردشگری اورامانات)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 332-347

10.22059/jrur.2022.333541.1695

صحرا محمدی مهر؛ سعید کریمی؛ سید مهدی حسینی


تبیین عوامل مؤثر و چالش‌های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 404-417

10.22059/jrur.2021.320771.1629

جیران چام چام؛ علی اصغر میرک زاده؛ فرحناز رستمی


گفتمان‌های مد‌اخله‌ای توسعه د‌ر اجتماعات محلی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 168-181

10.22059/jrur.2017.241541.1164

سامان یوسفوند؛ مهدی طالب


ارزیابی توان‌های محیطی برای توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: ناحیه چغاخور، شهرستان بروجن)

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 91-116

اصغر نوروزی آورگانی؛ سید هدایت الله نوری؛ صدیقه کیانی سلمی