موضوعات = حکمروایی روستایی
نوسازی و فرهنگ سیاسی روستایی (موردمطالعه: روستائیان شهرستان ماکو)

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 538-553

10.22059/jrur.2023.349763.1781

سینا علمی؛ محمدرضا غلامی شکارسرایی؛ هادی نوری


ارزیابی پایداری سیاست‌های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 36-49

10.22059/jrur.2019.288664.1402

مجتبی دهقانپور؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ غلامحسین عبدالله زاده


گفتمان‌های مد‌اخله‌ای توسعه د‌ر اجتماعات محلی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 168-181

10.22059/jrur.2017.241541.1164

سامان یوسفوند؛ مهدی طالب