دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی


2. سنجش مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

رضا نعمتی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


3. پیامدهای اجاره داری نقدی در ماهیدشت کرمانشاه: تقابل دیدگاه های مارشالین و چئونگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

مریم قنبری؛ فرحناز رستمی؛ شهپر گراوندی


4. مفهوم‌سازی پدیدارشناسانه‌ی هسته‌ی نهادی برنامه‌ریزی فضایی کیفیت محیطی روستاهای سمغان و مله‌انبار شهرستان کازرون، یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

علی پورقیومی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ علی عسگری؛ علی گلی


5. تبیین نشانگرهای منظر پایدار روستایی در ایران مبتنی بر آرای متخصصان و حرفه مندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

لیلا کوکبی؛ سیدعلی بدری


6. شناسایی و تحلیل انواع ریسک های مرتبط با کشت زعفران (مطالعه موردی:استان‌کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

فاطمه کوشکی؛ فرحناز رستمی؛ علی اصغر میرک زاده


7. عوامل مؤثر بر گردشگری تجربه محور در مناطق عشایری (موردمطالعه: عشایر قشقایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ لیلا ایمانی طیبی؛ مجید فرهادی یونکی


8. بررسی سطح پایداری روستاهای نمونه گردشگری بر اساس مدل بارومتر پایداری و چرخه حیات (موردمطالعه: شهرستان بروجن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

مهدی کرمی دهکردی؛ مسعود بهرامی ده توتی


9. افت منابع آب زیرزمینی و تأثیر آن بر ساختار کالبدی نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لردگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

علی تقی پور جاوی؛ سیداسکندر صیدایی؛ فرامرز بریمانی


10. میزان انطباق استاندارهای تعریض و اصلاح معابر با نیازهای روستاییان مورد: روستاهای شهرستان پاوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

رحمت بهرامی


11. شناسایی و اولویت ‌بندی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی با استفاده از رویکرد ترکیبی در شهرستان سراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

قاسم زارعی؛ حامد طریقت مهربانی


12. ارزیابی پایداری سیاست‌های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

مجتبی دهقانپور؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ غلامحسین عبدالله زاده


13. تحلیلی بر سیاستهای توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فرهاد عزیزپور؛ معصومه امانی؛ اصغر طهماسبی؛ حسن افراخته؛ حسن دارابی


14. مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی در استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مهتا بذرافکن؛ محمدتقی ایمان


15. تحلیل گفتمان سیاست‌های توسعه‌ روستایی ایران در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مهدی هوازاده؛ رضا همتی؛ علی شکوری؛ احسان آقابابایی


16. روستا دَرِ- قدرت و دَر- قدرت؛ تحلیل تبارشناسانه از قدرت در روستا و روابط قدرت بین شهر و روستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

ابوالفضل زارعی؛ حمید شایان؛ جعفر جوان؛ حمدا... سجاسی قیداری؛ امیدعلی خوارزمی


17. سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری روستاهای ساحلی مطالعه موردی دهستان دابوی شمالی –بخش مرکزی سرخرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ فرامرز بریمانی؛ نوابه تقی زاده ارمکی


18. عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان فومن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

خدیجه صادقی؛ علی حاجی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ مجید یاسوری


19. ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی، مورد مطالعه: استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

سیدعلی بدری؛ محمد رضا رضوانی؛ ناهید اکبری سامانی