دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل ظرفیت های توسعه کارآفرینی تعاونی های روستایی )مورد مطالعه: شهرستان شاهین شهر(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.337792.1715

ناصر نصیری خوزانی؛ محمد رضا رضوانی؛ علی رضا دربان آستانه


واکاوی علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دیدگاه متخصصین مراکز کشاورزی شهرستان دشتستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.331681.1686

فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری


امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جوامع روستایی استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.333184.1693

عباس عبدشاهی؛ فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری؛ پرویز بیات


تحلیل و ارزیابی شاخص امنیت آب (WSI) در حوزه آبخیز دشت نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22059/jrur.2022.340867.1730

مریم یزدان پرست؛ مهدی قربانی؛ علی سلاجقه؛ رضا کراچیان


تحلیل فضایی - زمانی مهاجرت‌های معکوس(شهر به روستا) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jrur.2022.342289.1739

محمد رضا رضوانی؛ بهمن طهماسی؛ فاطمه جمشیدی


شناسایی نارسایی‌ طرح‌های محلی سکونتگاه‌های روستایی استان آذربایجان شرقی در بستر نظریه غیربازنمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.22059/jrur.2023.344811.1751

حسین کریم زاده؛ عقیل خالقی


تحلیل فضایی تاب آوری فرامحلی سکونتگاه های روستایی شهرستان روانسر در مواجهه با خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.22059/jrur.2023.347730.1768

عادل سلیمانی؛ محمد رضا رضوانی


آمایش دفاعی روستاهای مرزی با نگرش پدافند غیر عامل (مورد مطالعه: روستاهای مرزی پیرانشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22059/jrur.2023.346445.1761

محمد حسن نامی